Wie is mijn aanspreekpunt?

Jouw aanspreekpunt bij het HDI is de zogenaamde regiebehandelaar. Dit is de persoon die steeds in overleg met jou de regie voert over het zorgproces. Hij of zij is jouw contactpersoon bij het HDI tot jouw behandeling start (de zogenaamde regiebehandelaar intakefase), tenzij je om een andere regiebehandelaar vraagt of de regiebehandelaar door omstandigheden niet (meer) beschikbaar is. In het intakegesprek wordt jou gevraagd of je kunt instemmen met de voorgestelde regiebehandelaar.

De regiebehandelaar is altijd een voor de BIG-geregistreerde psycholoog of psychiater (dit betekent dat deze is ingeschreven in het  Beroepen In de Gezondheidszorg (BIG)-register). Het kan soms voorkomen dat je bij de start van de behandeling een andere regiebehandelaar krijgt, de regiebehandelaar behandelfase. Het kan bijvoorbeeld zijn dat een andere behandelaar beter geschikt is voor de behandeling van jouw problematiek. De regiebehandelaar intakefase zorgt dat jij betrokken bent bij alle besluiten over jouw diagnose en het behandelplan. Hij is verantwoordelijk voor het (doen) vaststellen van de diagnose en heeft hierover ook daadwerkelijk direct contact met jou. Tevens stelt hij het behandelplan vast, nadat je met het voorgestelde behandelplan akkoord bent gegaan. De regiebehandelaar evalueert de behandeling regelmatig en tijdig met jou en bij afsluiting evalueert hij met jou de resultaten en de mogelijke vervolgstappen.

Het kan zijn dat meerdere behandelaars bij jouw behandeling betrokken zijn. Je kunt bijvoorbeeld naast een individuele behandeling ook behandeling krijgen van een relatietherapeut. In dat geval zorgt de regiebehandelaar voor de afstemming tussen de verschillende behandelaars. Je kunt bij jouw regiebehandelaar terecht met vragen en/of opmerkingen over deze afstemming worden aangesproken. De wijze waarop de afstemming tussen verschillende behandelaars plaatsvindt is in de regel in zogenaamde multidisciplinaire teams, schriftelijk vastgelegd in medisch dossier.

Uitgangspunt hierbij is dat bij gebruik wordt gemaakt van gedeelde besluitvorming en patiënt/cliënt een behandelaar aan te bieden die past bij de persoon die de hulp vraagt (juiste expertise, matched care en gepersonaliseerde behandeling). Je hebt tijdens het hele zorgtraject het recht om te vragen om van regiebehandelaar te veranderen.

Hoe wordt mijn diagnose gesteld?

Na afronding van de intakefase stelt de regiebehandelaar de diagnose vast en bespreekt samen met jou het behandelplan en de behandeldoelen. Je wordt op een begrijpelijk wijze op de hoogte gebracht van de diagnose en wat het betekent om deze diagnose te hebben. Je krijgt een heldere omschrijving van de behandelmogelijkheden, het afgesproken doel, het te verwachten effect en de mogelijke neveneffecten van jouw behandeling.

Wat is het verschil tussen generalistische basis GGZ en specialistische GGZ?

Vanaf 2014 valt iedereen met lichte tot matige psychische problemen onder de generalistische basis GGZ. Een behandeling binnen de basis GGZ is kortdurend (maximaal 10 gesprekken, inclusief intake). Van tevoren wordt met je afgesproken hoe jouw behandeling eruit zal zien.  De behandeling kan plaatsvinden in de vorm van e-health (online behandeling) of een combinatie van gesprekken en e-health.

Er kan ook sprake zijn van problemen waarvoor langduriger hulp noodzakelijk is. Dan valt jouw behandeling onder de specialistische GGZ. Dit is zorg bij complexe psychische en psychosociale problemen. De behandeling vindt plaats in de vorm van een DBC. Die afkorting staat voor: Diagnose Behandeling Combinatie. Wanneer jij je aanmeldt bij het HDI, wordt er een DBC geopend voor één jaar. Als jouw behandeling langer dan een jaar duurt, wordt er een ‘vervolg-DBC’ geopend, telkens weer voor één jaar.

Lees meer over het verschil tussen de basis GGZ en specialistische GGZ.

Wat houdt de behandelovereenkomst bij het HDI in?

Een korte beschrijving van jouw klachten, de overeengekomen diagnose, het doel van de behandeling en het soort behandeling worden schriftelijk vastgelegd in de zogenaamde behandelovereenkomst. Daarin staat ook wanneer en hoe jouw behandeling geëvalueerd wordt. In het eerstvolgende gesprek na de intake wordt deze behandelovereenkomst op papier aan je voorgelegd en met jou besproken. In overleg met jou kan de behandelovereenkomst worden aangepast. In dit gesprek wordt jou gevraagd of je akkoord gaat met de behandelovereenkomst en zo ja, deze te ondertekenen. Met het tekenen van de behandelovereenkomst geef je aan dat je akkoord bent met de algemene voorwaarden van de behandeling. Binnen de specialistische GGZ wordt het behandelvoorstel altijd eerst door de regiebehandelaar besproken in het multidisciplinaire team, waaraan altijd een klinisch psycholoog deelneemt. Wanneer er in het kader van jouw behandeling een zorgaanbieder van buiten het HDI betrokken is, worden afspraken over de samenwerking ook vastgelegd in de behandelovereenkomst. Er gaat een brief met een afschrift van de behandelovereenkomst naar de verwijzer.

Na ondertekening van de behandelovereenkomst wordt de behandeling volgens het behandelplan uitgevoerd. Het behandelplan kan ook tijdens de behandeling in overleg met jou worden aangepast. Je kunt te allen tijde de behandeling stoppen. Het HDI kan de overeenkomst alleen opzeggen als er sprake is van een bijzondere reden. In het geval dat jij en de regiebehandelaar niet tot overeenstemming zouden kunnen komen met betrekking tot de diagnose en/of het behandelplan, zal overlegd worden met het Hoofd Patiëntenzorg van het HDI of diens vervanger.

Wat mag ik verwachten van mijn behandeling?

De regiebehandelaar is tijdens de behandeling jouw aanspreekpunt. Hij of zij is ervoor verantwoordelijk dat jij een behandeling krijgt volgens de gangbare zorgstandaarden en richtlijnen en dat er een goede afstemming plaatsvindt met eventuele andere behandelaars. Je mag van jouw behandelaar(s) verwachten dat ze zorgvuldig met jouw gegevens omgaan en jou met respect en zorgvuldigheid zullen aanspreken. Om jouw behandeling goed te laten verlopen vragen we van jou een actieve inzet tijdens de behandeling. Als jouw behandelaar jou adviezen, oefeningen of huiswerk geeft, wordt van jou verwacht dat je dit opvolgt. Je dient zoveel mogelijk en naar beste weten jouw behandelaar te informeren over belangrijke informatie die nodig is voor de behandeling. Daarnaast vragen we van jou dat je de behandelingsafspraken nakomt of tijdig afbelt. Het voorkomen van terugval is altijd onderdeel van de behandeling.

Welke behandelvormen biedt het HDI aan?

Welke behandeling het beste bij jou past is mede afhankelijk van jouw klachten, wensen en mogelijkheden. Het HDI biedt diverse soorten behandelingen aan: cognitieve gedragstherapie, ACT (acceptance and commitment therapy), mindfulness based cognitieve gedragstherapie, kortdurende psychodynamische therapie, oplossingsgerichte therapie en kortdurende therapie volgens het KOP-model. Naast face-to-face therapieën biedt het HDI ook (aanvullende of op zichzelf staande) behandeling via internet aan (e-health).

Wat is emotionally focused therapy?

Emotionally focused therapy (EFT) is een relatietherapie, ontwikkeld door dr. Sue Johnson in Canada. Inmiddels is EFT de best onderzochte relatietherapie en bewezen effectief. De basis van EFT is de hechtingstheorie die zegt dat niemand is gemaakt om alleen te zijn. Ieder mens functioneert beter in verbinding met een geliefde die emotioneel open en nabij is. In een relatie lopen de (negatieve) emoties vaak hoog op. Dat is lastig, maar ook begrijpelijk want de ander is zo belangrijk dat je die niet kwijt wilt raken. In EFT gebruiken we de emoties als ingang om elkaar te begrijpen. Onder de boosheid zit vaak veel pijn. Pas als je kunt zeggen wat jou pijn doet of waar je behoeften liggen kan de ander iets voor je betekenen. De ander kan troost geven, steun of geruststelling, maar dat kan pas als je niet alleen maar boos bent, maar juist je kwetsbare gevoelens durft te tonen.

Welke zorgstandaarden en richtlijnen volgt het HDI?

Bij alle behandelingen volgt het Helen Dowling Instituut de gangbare richtlijnen en zorgstandaarden van de GGZ.

Hoe wordt mijn behandeling gemonitord?

Wij vinden het belangrijk om de voortgang van jouw behandeling goed te volgen. Daarom meten wij regelmatig het effect van jouw behandeling met een digitale vragenlijst (ROM). De eerste meting vindt plaats voorafgaand aan het eerste intakegesprek. Daarna volgen nog enkele korte vragenlijsten om samen met jouw behandelaar jouw tevredenheid en het effect van jouw behandeling te kunnen volgen. De uitkomsten hiervan worden door de (regie)behandelaar met jou besproken. De standaardvragenlijsten worden na aanmelding, na 3 maanden en voor verlenging en voor afsluiting van de zorg afgenomen. Bij deze evaluatie wordt ook besproken of er huidige behandeling de juiste is of dat er een keuze moet worden gemaakt voor een meer of minder intensieve behandeling of een ander soort behandeling. In het algemeen is het zo dat als er geen verbetering optreedt, de zorg wordt aangepast. De regiebehandelaar zal dit met jou en in overleg met het multidisciplinaire team doen.

De resultaten van de vragenlijsten moeten wij anoniem aanleveren aan de Stichting Benchmark GGZ, die hiermee de kwaliteit toetst van onze behandelingen ten opzichte van andere zorgaanbieders.

Hoe wordt mijn behandeling afgesloten (nazorg)?

De regiebehandelaar behandelfase bespreekt met jou de resultaten van de behandeling en de mogelijke vervolgstappen. In een eindbrief informeert de regiebehandelaar de verwijzer over de resultaten van de behandeling en een eventueel vervolgadvies, tenzij je hiertegen bezwaar maakt. Bij afsluiting van een behandeling kun je jezelf bij terugval opnieuw via de verwijzer aanmelden bij het HDI. In geval dat je binnen 35 dagen voor dezelfde primaire diagnose weer in behandeling komt, wordt het afgesloten DBC heropend. Indien de tussenliggende tijd van de heraanmelding tussen de 35 en 365 dagen ligt, overleggen onze Klinisch Psychologen wat het meest passend is: heropenen van de afgesloten DBC of het openen van een nieuw zorgtraject.

Biedt het HDI ook psychiatrische behandeling?

In Bilthoven is een psychiater werkzaam voor 28 uur per week. Op onze locatie in Arnhem werkt de psychiater één dag per week. Zij doen op aanvraag van jouw verwijzer of HDI-therapeut psychiatrisch onderzoek, en schrijven indien nodig medicatie voor. Daarnaast zijn zij in- en extern beschikbaar voor consultatie. Het HDI biedt nadrukkelijk géén crisisopvang. Schakel bij een acute crisissituatie de (dienstdoende) huisarts in.

Hoe werkt het HDI samen met andere zorgverleners?

Het HDI is een zelfstandige GGZ-instelling. Onze verwijzers zijn huisartsen, medisch specialisten en bedrijfsartsen. Wij rapporteren hen bij de start van de behandeling over het behandelplan, in geval van verlenging jaarlijks en na afronding van de behandeling. Hiervoor vragen we expliciet toestemming aan de cliënt. Wij houden ons hierbij aan de samenwerkingsafspraken zoals beschreven in de richtlijn Landelijke GGZ Samenwerkingsafspraken, een samenvatting daarvan vind je via deze link.

Met welke organisaties en zorgverleners werkt het HDI samen?

Landelijke samenwerking
Op landelijk niveau werkt het HDI samen met de NVPO, IKNL, Stichting Tegenkracht (Oncopol), Stichting OOK en diverse inloophuizen, verenigd in Stichting Inloophuizen PsychoSociale Oncologie (IPSO).

Regio Utrecht/Bilthoven
In de regio Utrecht/Bilthoven werkt het HDI samen met de volgende organisaties en zorgverleners:

  • Oedeem en Oncologie Fysiotherapie Utrecht (OOFU), tevens gevestigd op onze locatie in Bilthoven.
  • Wiljon Vaandrager, haptotherapeut van Haptotherapie Giessenburg, houdt anderhalve dag per week spreekuur in Bilthoven.
  • Op het gebied van kunstzinnige therapie verwijzen wij naar Loet Deelen, extern vaktherapeut kunstzinnige therapie.
  • Twee therapeuten werken een aantal uur per week in het UMC Utrecht. Zij zijn gedetacheerd bij de divisie Hart en Longen. Zij nemen deel aan het wekelijkse multidisciplinaire overleg (MDO), doen psychologisch onderzoek en zien opgenomen patiënten op verwijzing.
  • We doen op verwijzing psychologisch onderzoek voor het Alexander Monro Borstkanker Ziekenhuis.
  • In de stad Utrecht neemt het HDI deel aan de Raamovereenkomst Utrecht Geestelijk Gezond i.s.m. Huisartsen Utrecht Stad (HUS): met als doel het realiseren van ondersteuning om te komen tot een inzichtelijk, sluitend aanbod van zinnige en zuinige GGZ-zorg en bijbehorende preventie.
  • Het HDI neemt deel aan het Consortium Septet, netwerk palliatieve zorg Utrecht Stad en Zuid Oost Utrecht.
  • Netwerk Zorg op maat, netwerk voor oncologische revalidatie, p/a iknl.nl

Regio Arnhem/Nijmegen
In de regio Arnhem/Nijmegen werkt het HDI samen met de volgende organisaties en zorgverleners:

Kan ik ook voor een paar gesprekken bij het HDI terecht?

Het HDI biedt zowel korte als langer durende zorg (generalistische basis GGZ en specialistische GGZ). In beide gevallen moet er sprake zijn van psychologische problematiek. Voor welke soort zorg je in aanmerking komt is afhankelijk van de ernst van jouw klachten in combinatie met jouw hulpvraag.

Biedt het HDI ook behandelingen aan kinderen?

Het HDI biedt zorg aan zowel kinderen als volwassenen (bijvoorbeeld ouders). Kijk voor meer informatie op de pagina over kosten en vergoedingen.

Komt het HDI ook bij mensen thuis?

Als je door jouw ziekte niet in staat bent om naar ons toe te komen en je woont in omgeving Bilthoven of Arnhem, dan kan het HDI bij je thuis komen. Het is aan de therapeut van het HDI (eventueel in overleg met jouw huisarts en/of bedrijfsarts) om in te schatten of dit inderdaad nodig is. Mocht je te ver weg wonen om in aanmerking te komen voor een huisbezoek, dan proberen we je door te verwijzen. Online- of telefonische contact is eventueel ook een optie.

Kan ik ook met een andere (ernstige) ziekte dan kanker bij het HDI terecht?

Het HDI biedt ook zorg aan mensen met COPD, ALS en andere levensbedreigende ziektes.

Kan ik het aangeven als ik bij een specifieke therapeut in behandeling wil komen?

Al onze therapeuten zijn gespecialiseerd in het werken met mensen met kanker en hun naasten. Op onze website kun je alvast kennis met hen maken. Je kunt in het telefonische aanmeldgesprek jouw eventuele voorkeur voor een specifieke therapeut aangeven. Dit kan wel een langere wachttijd betekenen.

Hoe gaat het HDI om met crisis en spoed?

Het HDI beschikt niet over een crisisdienst. Bij acute spoed of crisis (tijdens de wachttijd , maar ook gedurende jouw behandeling) neem je contact op met jouw regiebehandelaar, die dan zo nodig jou zal adviseren contact op te nemen met de huisarts. Buiten kantooruren en in het weekend kun je (zonder tussenkomst van jouw regiebehandelaar) terecht bij de dienstdoende huisartsenpost. Heb je in de intakevragenlijst aangeven dat je niet wilt dat er informatie gevraagd dan wel mede gedeeld wordt aan jouw huisarts, dan betekent dat dat wij in geval van crisis niet van dienst kunnen zijn. In dit geval zal de regiebehandelaar dit in het telefonische screeningsgesprek met je bespreken.

Moet ik een mondkapje dragen bij het HDI?

Ja, bij binnenkomst bij het HDI is iedereen verplicht een mondkapje te dragen.

Is mijn behandeling wel coronaproof?

In onze ruime wachtruimte en behandelkamers is het prima mogelijk om 1,5e meter afstand te bewaren, dus een behandeling in het HDI is coronaproof. Ook nemen wij alle overige hygiënemaatregelen in acht. Dus wij houden afstand, ook tot onze collega’s. Verder staat bij de entree een desinfectiepunt en zijn door het hele pand desinfectieflacons te vinden.

Ben je met kanker extra kwetsbaar voor corona?

Een (huis)arts kan deze vraag het beste beantwoorden. Daarnaast zijn op de speciale pagina van Kanker.nl antwoorden te vinden op de meest gestelde vragen rondom kanker en corona.

Waar kan ik terecht met mijn overige zorgen over corona?

Heb je last van eenzaamheid, financiële onzekerheid of andere stress door de langdurige lockdown? Loop niet door met je klachten, maar zoek hulp. Op deze website vind je uitgebreide informatie en tips hoe je met zorgen om kunt gaan en een overzicht van allerlei relevante organisaties waar je met zorgen terecht kunt.

Informatie over beeldbellen:

Ik kan of wil liever niet op locatie komen, kan ik dan wel behandeld worden?

Al onze behandelingen kunnen ook via beeldbellen plaatsvinden. Het maakt niet uit of je alleen, samen met je partner, je gezin of een groep behandeling krijgt.
Al onze therapeuten zijn geschoold om te behandelen via beeldbellen.

Wordt een behandeling via beeldbellen vergoed?

Iedereen die via een Nederlandse zorgverzekeraar verzekerd is en een juiste verwijzing heeft kan hier in principe gebruik van maken.

Is beeldbellen wel veilig?

Beeldbellen is volledig beveiligd. Vlak voor de intake krijg je toegang tot onze beveiligde webomgeving Karify. Via Karify kan je beeldbellen met je therapeut. Gezins- en groepsbehandelingen gaan via KPN-Zorgmessenger, dat ook aan alle privacy-eisen voldoet.