Behandeling

Jouw aanspreekpunt bij het HDI is de zogenaamde regiebehandelaar. Dit is de persoon die steeds in overleg met jou de regie voert over het zorgproces. Hij of zij is jouw contactpersoon bij het HDI tot jouw behandeling start (de zogenaamde regiebehandelaar intakefase), tenzij je om een andere regiebehandelaar vraagt of de regiebehandelaar door omstandigheden niet (meer) beschikbaar is. In het intakegesprek wordt jou gevraagd of je kunt instemmen met de voorgestelde regiebehandelaar.

De regiebehandelaar is altijd een voor de BIG-geregistreerde psycholoog of psychiater (dit betekent dat deze is ingeschreven in het  Beroepen In de Gezondheidszorg (BIG)-register). Het kan soms voorkomen dat je bij de start van de behandeling een andere regiebehandelaar krijgt, de regiebehandelaar behandelfase. Het kan bijvoorbeeld zijn dat een andere behandelaar beter geschikt is voor de behandeling van jouw problematiek. De regiebehandelaar intakefase zorgt dat jij betrokken bent bij alle besluiten over jouw diagnose en het behandelplan. Hij is verantwoordelijk voor het (doen) vaststellen van de diagnose en heeft hierover ook daadwerkelijk direct contact met jou. Tevens stelt hij het behandelplan vast, nadat je met het voorgestelde behandelplan akkoord bent gegaan. De regiebehandelaar evalueert de behandeling regelmatig en tijdig met jou en bij afsluiting evalueert hij met jou de resultaten en de mogelijke vervolgstappen.

Het kan zijn dat meerdere behandelaars bij jouw behandeling betrokken zijn. Je kunt bijvoorbeeld naast een individuele behandeling ook behandeling krijgen van een relatietherapeut. In dat geval zorgt de regiebehandelaar voor de afstemming tussen de verschillende behandelaars. Je kunt bij jouw regiebehandelaar terecht met vragen en/of opmerkingen over deze afstemming worden aangesproken. De wijze waarop de afstemming tussen verschillende behandelaars plaatsvindt is in de regel in zogenaamde multidisciplinaire teams, schriftelijk vastgelegd in medisch dossier.

Uitgangspunt hierbij is dat bij gebruik wordt gemaakt van gedeelde besluitvorming en patiënt/cliënt een behandelaar aan te bieden die past bij de persoon die de hulp vraagt (juiste expertise, matched care en gepersonaliseerde behandeling). Je hebt tijdens het hele zorgtraject het recht om te vragen om van regiebehandelaar te veranderen.

Na afronding van de intakefase stelt de regiebehandelaar de diagnose vast en bespreekt samen met jou het behandelplan en de behandeldoelen. Je wordt op een begrijpelijk wijze op de hoogte gebracht van de diagnose en wat het betekent om deze diagnose te hebben. Je krijgt een heldere omschrijving van de behandelmogelijkheden, het afgesproken doel, het te verwachten effect en de mogelijke neveneffecten van jouw behandeling.

Vanaf 2014 valt iedereen met lichte tot matige psychische problemen onder de generalistische basis GGZ. Een behandeling binnen de basis GGZ is kortdurend (maximaal 10 gesprekken, inclusief intake). Van tevoren wordt met je afgesproken hoe jouw behandeling eruit zal zien.  De behandeling kan plaatsvinden in de vorm van e-health (online behandeling) of een combinatie van gesprekken en e-health.

Er kan ook sprake zijn van problemen waarvoor langduriger hulp noodzakelijk is. Dan valt jouw behandeling onder de specialistische GGZ. Dit is zorg bij complexe psychische en psychosociale problemen. De behandeling vindt plaats in de vorm van een DBC. Die afkorting staat voor: Diagnose Behandeling Combinatie. Wanneer jij je aanmeldt bij het HDI, wordt er een DBC geopend voor één jaar. Als jouw behandeling langer dan een jaar duurt, wordt er een ‘vervolg-DBC’ geopend, telkens weer voor één jaar.

Lees meer over het verschil tussen de basis GGZ en specialistische GGZ.

Een korte beschrijving van jouw klachten, de overeengekomen diagnose, het doel van de behandeling en het soort behandeling worden schriftelijk vastgelegd in de zogenaamde behandelovereenkomst. Daarin staat ook wanneer en hoe jouw behandeling geëvalueerd wordt. In het eerstvolgende gesprek na de intake wordt deze behandelovereenkomst op papier aan je voorgelegd en met jou besproken. In overleg met jou kan de behandelovereenkomst worden aangepast. In dit gesprek wordt jou gevraagd of je akkoord gaat met de behandelovereenkomst en zo ja, deze te ondertekenen. Met het tekenen van de behandelovereenkomst geef je aan dat je akkoord bent met de algemene voorwaarden van de behandeling. Binnen de specialistische GGZ wordt het behandelvoorstel altijd eerst door de regiebehandelaar besproken in het multidisciplinaire team, waaraan altijd een klinisch psycholoog deelneemt. Wanneer er in het kader van jouw behandeling een zorgaanbieder van buiten het HDI betrokken is, worden afspraken over de samenwerking ook vastgelegd in de behandelovereenkomst. Er gaat een brief met een afschrift van de behandelovereenkomst naar de verwijzer.

Na ondertekening van de behandelovereenkomst wordt de behandeling volgens het behandelplan uitgevoerd. Het behandelplan kan ook tijdens de behandeling in overleg met jou worden aangepast. Je kunt te allen tijde de behandeling stoppen. Het HDI kan de overeenkomst alleen opzeggen als er sprake is van een bijzondere reden. In het geval dat jij en de regiebehandelaar niet tot overeenstemming zouden kunnen komen met betrekking tot de diagnose en/of het behandelplan, zal overlegd worden met het Hoofd Patiëntenzorg van het HDI of diens vervanger.

De regiebehandelaar is tijdens de behandeling jouw aanspreekpunt. Hij of zij is ervoor verantwoordelijk dat jij een behandeling krijgt volgens de gangbare zorgstandaarden en richtlijnen en dat er een goede afstemming plaatsvindt met eventuele andere behandelaars. Je mag van jouw behandelaar(s) verwachten dat ze zorgvuldig met jouw gegevens omgaan en jou met respect en zorgvuldigheid zullen aanspreken. Om jouw behandeling goed te laten verlopen vragen we van jou een actieve inzet tijdens de behandeling. Als jouw behandelaar jou adviezen, oefeningen of huiswerk geeft, wordt van jou verwacht dat je dit opvolgt. Je dient zoveel mogelijk en naar beste weten jouw behandelaar te informeren over belangrijke informatie die nodig is voor de behandeling. Daarnaast vragen we van jou dat je de behandelingsafspraken nakomt of tijdig afbelt. Het voorkomen van terugval is altijd onderdeel van de behandeling.

Welke behandeling het beste bij jou past is mede afhankelijk van jouw klachten, wensen en mogelijkheden. Het HDI biedt diverse soorten behandelingen aan: cognitieve gedragstherapie, ACT (acceptance and commitment therapy), mindfulness based cognitieve gedragstherapie, kortdurende psychodynamische therapie, oplossingsgerichte therapie en kortdurende therapie volgens het KOP-model. Naast face-to-face therapieën biedt het HDI ook (aanvullende of op zichzelf staande) behandeling via internet aan (e-health).

Emotionally focused therapy (EFT) is een relatietherapie, ontwikkeld door dr. Sue Johnson in Canada. Inmiddels is EFT de best onderzochte relatietherapie en bewezen effectief. De basis van EFT is de hechtingstheorie die zegt dat niemand is gemaakt om alleen te zijn. Ieder mens functioneert beter in verbinding met een geliefde die emotioneel open en nabij is. In een relatie lopen de (negatieve) emoties vaak hoog op. Dat is lastig, maar ook begrijpelijk want de ander is zo belangrijk dat je die niet kwijt wilt raken. In EFT gebruiken we de emoties als ingang om elkaar te begrijpen. Onder de boosheid zit vaak veel pijn. Pas als je kunt zeggen wat jou pijn doet of waar je behoeften liggen kan de ander iets voor je betekenen. De ander kan troost geven, steun of geruststelling, maar dat kan pas als je niet alleen maar boos bent, maar juist je kwetsbare gevoelens durft te tonen.

Bij alle behandelingen volgt het Helen Dowling Instituut de gangbare richtlijnen en zorgstandaarden van de GGZ.

Wij vinden het belangrijk om de voortgang van jouw behandeling goed te volgen. Daarom meten wij regelmatig het effect van jouw behandeling met een digitale vragenlijst (ROM). De eerste meting vindt plaats voorafgaand aan het eerste intakegesprek. Daarna volgen nog enkele korte vragenlijsten om samen met jouw behandelaar jouw tevredenheid en het effect van jouw behandeling te kunnen volgen. De uitkomsten hiervan worden door de (regie)behandelaar met jou besproken. De standaardvragenlijsten worden na aanmelding, na 3 maanden en voor verlenging en voor afsluiting van de zorg afgenomen. Bij deze evaluatie wordt ook besproken of er huidige behandeling de juiste is of dat er een keuze moet worden gemaakt voor een meer of minder intensieve behandeling of een ander soort behandeling. In het algemeen is het zo dat als er geen verbetering optreedt, de zorg wordt aangepast. De regiebehandelaar zal dit met jou en in overleg met het multidisciplinaire team doen.

De resultaten van de vragenlijsten moeten wij anoniem aanleveren aan de Stichting Benchmark GGZ, die hiermee de kwaliteit toetst van onze behandelingen ten opzichte van andere zorgaanbieders.

De regiebehandelaar behandelfase bespreekt met jou de resultaten van de behandeling en de mogelijke vervolgstappen. In een eindbrief informeert de regiebehandelaar de verwijzer over de resultaten van de behandeling en een eventueel vervolgadvies, tenzij je hiertegen bezwaar maakt. Bij afsluiting van een behandeling kun je jezelf bij terugval opnieuw via de verwijzer aanmelden bij het HDI. In geval dat je binnen 35 dagen voor dezelfde primaire diagnose weer in behandeling komt, wordt het afgesloten DBC heropend. Indien de tussenliggende tijd van de heraanmelding tussen de 35 en 365 dagen ligt, overleggen onze Klinisch Psychologen wat het meest passend is: heropenen van de afgesloten DBC of het openen van een nieuw zorgtraject.

In Bilthoven is een psychiater werkzaam voor 28 uur per week. Op onze locatie in Arnhem werkt de psychiater één dag per week. Zij doen op aanvraag van jouw verwijzer of HDI-therapeut psychiatrisch onderzoek, en schrijven indien nodig medicatie voor. Daarnaast zijn zij in- en extern beschikbaar voor consultatie. Het HDI biedt nadrukkelijk géén crisisopvang. Schakel bij een acute crisissituatie de (dienstdoende) huisarts in.

Het HDI is een zelfstandige GGZ-instelling. Onze verwijzers zijn huisartsen, medisch specialisten en bedrijfsartsen. Wij rapporteren hen bij de start van de behandeling over het behandelplan, in geval van verlenging jaarlijks en na afronding van de behandeling. Hiervoor vragen we expliciet toestemming aan de cliënt. Wij houden ons hierbij aan de samenwerkingsafspraken zoals beschreven in de richtlijn Landelijke GGZ Samenwerkingsafspraken, een samenvatting daarvan vind je via deze link.

Landelijke samenwerking
Op landelijk niveau werkt het HDI samen met de NVPO, IKNL, Stichting Tegenkracht (Oncopol), Stichting OOK en diverse inloophuizen, verenigd in Stichting Inloophuizen PsychoSociale Oncologie (IPSO).

Regio Utrecht/Bilthoven
In de regio Utrecht/Bilthoven werkt het HDI samen met de volgende organisaties en zorgverleners:

 • Oedeem en Oncologie Fysiotherapie Utrecht (OOFU), tevens gevestigd op onze locatie in Bilthoven.
 • Wiljon Vaandrager, haptotherapeut van Haptotherapie Giessenburg, houdt anderhalve dag per week spreekuur in Bilthoven.
 • Op het gebied van kunstzinnige therapie verwijzen wij naar Loet Deelen, extern vaktherapeut kunstzinnige therapie.
 • Twee therapeuten werken een aantal uur per week in het UMC Utrecht. Zij zijn gedetacheerd bij de divisie Hart en Longen. Zij nemen deel aan het wekelijkse multidisciplinaire overleg (MDO), doen psychologisch onderzoek en zien opgenomen patiënten op verwijzing.
 • We doen op verwijzing psychologisch onderzoek voor het Alexander Monro Borstkanker Ziekenhuis.
 • In de stad Utrecht neemt het HDI deel aan de Raamovereenkomst Utrecht Geestelijk Gezond i.s.m. Huisartsen Utrecht Stad (HUS): met als doel het realiseren van ondersteuning om te komen tot een inzichtelijk, sluitend aanbod van zinnige en zuinige GGZ-zorg en bijbehorende preventie.
 • Het HDI neemt deel aan het Consortium Septet, netwerk palliatieve zorg Utrecht Stad en Zuid Oost Utrecht.
 • Netwerk Zorg op maat, netwerk voor oncologische revalidatie, p/a iknl.nl

Regio Arnhem/Nijmegen
In de regio Arnhem/Nijmegen werkt het HDI samen met de volgende organisaties en zorgverleners:

Het HDI biedt zowel korte als langer durende zorg (generalistische basis GGZ en specialistische GGZ). In beide gevallen moet er sprake zijn van psychologische problematiek. Voor welke soort zorg je in aanmerking komt is afhankelijk van de ernst van jouw klachten in combinatie met jouw hulpvraag.

Het HDI biedt zorg aan zowel kinderen als volwassenen (bijvoorbeeld ouders). Kijk voor meer informatie op de pagina over kosten en vergoedingen.

Als je door jouw ziekte niet in staat bent om naar ons toe te komen en je woont in omgeving Bilthoven of Arnhem, dan kan het HDI bij je thuis komen. Het is aan de therapeut van het HDI (eventueel in overleg met jouw huisarts en/of bedrijfsarts) om in te schatten of dit inderdaad nodig is. Mocht je te ver weg wonen om in aanmerking te komen voor een huisbezoek, dan proberen we je door te verwijzen. Online- of telefonische contact is eventueel ook een optie.

Het HDI biedt ook zorg aan mensen met COPD, ALS en andere levensbedreigende ziektes.

Al onze therapeuten zijn gespecialiseerd in het werken met mensen met kanker en hun naasten. Op onze website kun je alvast kennis met hen maken. Je kunt in het telefonische aanmeldgesprek jouw eventuele voorkeur voor een specifieke therapeut aangeven. Dit kan wel een langere wachttijd betekenen.

Het HDI beschikt niet over een crisisdienst. Bij acute spoed of crisis (tijdens de wachttijd , maar ook gedurende jouw behandeling) neem je contact op met jouw regiebehandelaar, die dan zo nodig jou zal adviseren contact op te nemen met de huisarts. Buiten kantooruren en in het weekend kun je (zonder tussenkomst van jouw regiebehandelaar) terecht bij de dienstdoende huisartsenpost. Heb je in de intakevragenlijst aangeven dat je niet wilt dat er informatie gevraagd dan wel mede gedeeld wordt aan jouw huisarts, dan betekent dat dat wij in geval van crisis niet van dienst kunnen zijn. In dit geval zal de regiebehandelaar dit in het telefonische screeningsgesprek met je bespreken.

Ja, bij binnenkomst bij het HDI is iedereen verplicht een mondkapje te dragen.

In onze ruime wachtruimte en behandelkamers is het prima mogelijk om 1,5e meter afstand te bewaren, dus een behandeling in het HDI is coronaproof. Ook nemen wij alle overige hygiënemaatregelen in acht. Dus wij houden afstand, ook tot onze collega’s. Verder staat bij de entree een desinfectiepunt en zijn door het hele pand desinfectieflacons te vinden.

Ben je met kanker extra kwetsbaar voor corona?

Een (huis)arts kan deze vraag het beste beantwoorden. Daarnaast zijn op de speciale pagina van Kanker.nl antwoorden te vinden op de meest gestelde vragen rondom kanker en corona.

Heb je last van eenzaamheid, financiële onzekerheid of andere stress door de langdurige lockdown? Loop niet door met je klachten, maar zoek hulp. Op deze website vind je uitgebreide informatie en tips hoe je met zorgen om kunt gaan en een overzicht van allerlei relevante organisaties waar je met zorgen terecht kunt.

Al onze behandelingen kunnen ook via beeldbellen plaatsvinden. Het maakt niet uit of je alleen, samen met je partner, je gezin of een groep behandeling krijgt.
Al onze therapeuten zijn geschoold om te behandelen via beeldbellen.

Iedereen die via een Nederlandse zorgverzekeraar verzekerd is en een juiste verwijzing heeft kan hier in principe gebruik van maken.

Beeldbellen is volledig beveiligd. Vlak voor de intake krijg je toegang tot onze beveiligde webomgeving Karify. Via Karify kan je beeldbellen met je therapeut. Gezins- en groepsbehandelingen gaan via KPN-Zorgmessenger, dat ook aan alle privacy-eisen voldoet.

 

Aanmelden

Wij richten ons op de diagnose en behandeling van psychologische problemen bij kanker. Bijvoorbeeld depressieve klachten, angstklachten, vermoeidheid, aandachts- en concentratie problemen en slaapklachten. Wij zijn er voor mensen met kanker en hun naasten. Volwassenen, jongeren en kinderen. Dit is ongeacht de aard en de ernst van de ziekte, de fase van behandeling of vooruitzichten. Daarnaast zien wij – op kleinere schaal – mensen met COPD, ALS en andere levensbedreigende ziektes.

Als je denkt hulp bij het HDI nodig te hebben, kun je dit het beste bespreken met uw huisarts. Ook kun je rechtstreeks met het HDI bellen om over een mogelijke aanmelding te overleggen.

Je kunt je aanmelden via de telefoon 030 252 40 20 (Bilthoven), 026-3033480 (Arnhem/Nijmegen) of via het online intakeformulier.

Ons secretariaat stelt je op de hoogte van de gang van zaken rond de aanmelding, noteert je NAW-gegevens en vraagt je de verwijsbrief van je huisarts, medisch specialist of bedrijfsarts op te (laten) sturen of mailen via Zorgdomein. Of de verpleegkundig specialist je mag verwijzen wisselt per zorgverzekeraar. Informeer hierover bij je zorgverzekeraar. Het HDI ontvangt in dat geval graag naast de verwijsbrief ook een schriftelijke toestemming van de zorgverzekeraar

Als wij de verwijsbrief binnen hebben, bekijkt een van onze therapeuten of wij je de hulp kunnen bieden die je nodig hebt. Gelukkig is dat meestal het geval. Maar soms twijfelen we. Dan overleggen we met je verwijzer. Als in dat overleg blijkt dat je ergens anders passender hulp kunt krijgen, zal je verwijzer dit verder met je bespreken. Dit hoor je binnen een week.

Als alles bij de aanmelding in orde is, word je zodra er plek is, uitgenodigd voor een intakegesprek. Dit duurt meestal een paar weken, kijk voor actuele informatie op onze website.
Je krijgt dan een telefonische uitnodiging voor een intakegesprek. Tegelijkertijd ontvang je digitaal of via de post onze intakevragenlijst. De ingevulde vragenlijst gebruikt de intaker als voorbereiding op het gesprek. Ons secretariaat informeert je hierover.

Intakegesprek
De intaker zal in het intakegesprek met je bespreken wat voor hulp we je kunnen bieden, die aansluit bij jouw wensen en mogelijkheden. Je mag van de therapeut verwachten dat hij/zij je duidelijk voorlegt wat de verschillende behandelmogelijkheden zijn voor jouw probleem. Samen bekijk je welke behandelmogelijkheid jou het meeste aanspreekt.
De intaker is tot het focusgesprek jouw regiebehandelaar en daarmee het aanspreekpunt in die periode. Als er iets verandert of als je problemen in de tussentijd verergeren, neem je contact met je regiebehandelaar op.  Als het nodig is kan het HDI, in overleg met jou, contact met je verwijzer opnemen voor het verkrijgen van meer informatie.

In het intakegesprek wordt een behandelplan gemaakt met daarin (beschrijvende) diagnose, behandeldoelen en het gekozen zorgproduct (generalistische basis ggz) of zorgpad (specialistische ggz) met je besproken.

Focusgesprek
Maximaal 12 weken na het intakegesprek krijg je een focusgesprek met een van onze therapeuten. Deze therapeut wordt voor het vervolgtraject jouw eigen behandelaar. In dit gesprek bespreek je de inhoud en duur van het vervolgtraject.

Net als veel andere instellingen heeft ook het Helen Dowling Instituut een wachtlijst. Het kan daarom zijn dat je een aantal weken moet wachten tot uw behandeling van start gaat. Voor overbruggingsgesprekken tijdens de wachttijd kun je in veel gevallen terecht bij je huisarts of praktijkondersteuner geestelijke gezondheidszorg (POH-GGZ) van je huisartsenpraktijk. Vraag hier naar bij je huisarts. Bekijk onze actuele wachttijden.

Vergoeding

Bekijk op deze pagina het actuele overzicht van gecontracteerde zorgverzekeraars. Om in aanmerking te komen voor verzekerde zorg bij het HDI dien je verwezen te worden door jouw huisarts. Sommige verzekeraars staan ook een verwijsbrief van medisch specialist of bedrijfsarts toe. Informeer hierover bij jouw zorgverzekeraar. Het HDI ontvangt dan graag naast de verwijsbrief ook een schriftelijke toestemming van de zorgverzekeraar. Onze zorg telt mee bij het berekenen van jouw eigen risico. Wij factureren de kosten aan jouw zorgverzekeraar na afsluiting van het zorgtraject of uiterlijk na 365 dagen na het begin van het traject.

Wanneer een behandeling voor jouw problemen niet vanuit de basisverzekering vergoed wordt, zijn er voor jou wel kosten aan verbonden. We starten nooit een behandeling zonder dit duidelijk met jou te communiceren.

De meest actuele informatie over kosten en vergoeding.

Bepaalde psychische problemen zitten niet in het verzekerde pakket, niet in het basispakket en ook niet in de aanvullende verzekeringen. Het gaat hier om ‘lichte’ problematiek, zoals ‘aanpassingsstoornissen’, en relatie- en rouwproblematiek. Mocht tijdens de intake blijken dat dit bij jou het geval is, zal de psycholoog met jou overleggen wat in jouw geval het beste is. Je kunt er in dat geval ook voor kiezen jouw behandeling zelf te betalen.

De meest actuele informatie over kosten en vergoeding.

Het kan voorkomen dat je door ziekte of overmacht een gemaakte afspraak niet kunt nakomen. De overheid heeft besloten dat wij een gemiste afspraak niet bij zorgverzekeraars in rekening mogen brengen. Hierdoor zijn wij genoodzaakt een gemiste afspraak bij jou in rekening te brengen als je jezelf niet op tijd afmeldt.
Je kunt dit voorkomen door de afspraak zo spoedig mogelijk, met vermelding van de reden, af te zeggen bij het secretariaat. Zo kunnen wij voor een andere cliënt nog een afspraak plannen op het tijdstip dat vrijkomt. Als je een afspraak binnen 24 uur of binnen een werkdag[1] voor een geplande afspraak afzegt, zijn wij helaas genoodzaakt een deel van de kosten bij jou in rekening te brengen. Deze kosten bedragen € 50,- per afgemelde afspraak en zijn niet declareerbaar bij uw zorgverzekeraar.

[1] Als je bijvoorbeeld op maandag een afspraak hebt, dan dien je uiterlijk op de voorafgaande vrijdag om 16:30 u. af te zeggen.
Als je bijvoorbeeld op woensdag om 16 u. een afspraak hebt, dien je dit voor dinsdag 16 u. af te zeggen.

 

Op het moment dat je jezelf bij het HDI meldt met een zorgvraag, openen wij een zogenaamd dbc-traject. DBC staat voor Diagnose Behandel Combinatie. In dit traject leggen wij gaandeweg vast welke activiteiten zijn uitgevoerd om een diagnose vast te stellen en/of een aandoening te behandelen.

Als jouw DBC wordt afgesloten, sturen wij een factuur naar jouw zorgverzekeraar. Jouw zorgverzekeraar is verplicht om je een overzicht te geven met de betalingen die voor jou zijn gedaan. Op de factuur vind je directe tijd. Dit zijn de rechtstreekse contacten tussen jou en jouw behandelaar zoals face-to-face gesprekken, telefonische gesprekken en schriftelijk contact. Ook vind je de indirecte tijd op de factuur. Dit is de tijd die het HDI aan jouw behandeling heeft besteed, zoals het voorbereiden/bijhouden van jouw dossier, de registratie, rapportages, overleg met gespecialiseerde (vak)collega’s etc.

Het kan dus voorkomen dat je één gesprek bij het HDI hebt gevoerd, maar dat er op de factuur meer dan één uur is gefactureerd omdat de indirecte tijd is meegenomen.

Bij vragen over de factuur adviseren wij je allereerst contact op te nemen met jouw zorgverzekeraar.

 

Persoonlijke gegevens

Bij afsluiting van een DBC factureren wij aan jouw zorgverzekeraar. De DBC tarieven zijn vastgesteld door de overheid, het HDI heeft daar geen invloed op. De factuur voor de zorgverzekeraar is niet anoniem. Wij zijn verplicht een zogenoemd hoofdprobleem te vermelden, zoals bijvoorbeeld een stemmingsstoornis of een angststoornis en het totale aantal minuten (inclusief overleg, administratie en telefonisch contact) dat aan jouw behandeltraject is besteed. Meer informatie gaat er niet naar de zorgverzekeraar.

Wij zijn tevens verplicht onze behandelingen aan te leveren aan het landelijke DBC-informatiesysteem (DIS). Dit leveren wij aan volgens de geldende privacy eisen.

Je kunt bezwaar maken tegen de naar de diagnose herleidbare informatie op de factuur en/of aanlevering aan DIS. Wij verzoeken je hierover contact op te nemen met jouw zorgverzekeraar voordat je op intakegesprek komt. Jouw verzekeraar is verplicht te vermelden welke acties hiervoor nodig zijn. Daarnaast dien je het formulier ‘Privacyverklaring’  te downloaden, in te vullen en mee te nemen naar het intakegesprek zodat wij aan jouw aanvraag kunnen voldoen. Download hier het formulier voor de generalistische basis ggz. Download hier het formulier voor de specialistische ggz.

Wij doen kort verslag over de behandeling aan jouw huisarts. In de intakevragenlijst heb je aangegeven of je hier toestemming voor geeft.

Wij hechten veel waarde aan uw privacy. Alle rechtstreeks bij uw behandeling betrokken behandelaars zijn gerechtigd om uw behandeling met elkaar te bespreken. Daarnaast geeft u door in te stemmen met de Algemene Voorwaarden in uw behandelovereenkomst toestemming om in het multidisciplinair teamoverleg uw behandeling te bespreken. Zij zijn geheimhouding verplicht en verstrekken dan ook nooit vertrouwelijke informatie aan derden zonder uw toestemming. Alle informatie die u ons online, op papier of mondeling toevertrouwt, wordt vertrouwelijk behandeld en opgeslagen in uw dossier in een beveiligd gegevensbestand. Wij handelen hierbij volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Bewaartermijn medisch dossier

Van alle mensen die zorg krijgen bij het HDI worden de gegevens 15 jaar bewaard. Dit voldoet aan de voorwaarden die worden gesteld in de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO). Deze gegevens zijn alleen ter inzage van de persoon zelf en uw behandelaar(s) van het HDI.

Inzage medisch dossier
Als u inzage wenst in uw dossier, bespreekt u dit met uw behandelaar. Inzage vindt altijd plaats in aanwezigheid van een (van uw) behandelaar(s). Op uw verzoek kunnen wij ook kopieën verstrekken van delen van uw dossier. Dit verzoek dient u schriftelijk (met handtekening) in te dienen bij de regiebehandelaar. Als het om kopieën van gespreksverslagen gaat, worden deze aan u overhandigd in een persoonlijk gesprek met de (regie)behandelaar. Indien het om informatie van een betrokkene van u gaat, gelden andere regels. In dat geval kunt u in sommige gevallen geen inzage in of een afschrift van het dossier krijgen. Het gaat dan met name om de vraag of deze informatie in strijd is met het belang van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van een ander. Voor jeugdigen geldt dat kinderen van twaalf tot zestien jaar ook zelf toestemming moeten geven en vanaf zestien jaar gelden de regels van volwassenen.

Vernietiging medisch dossier  
U heeft ook de mogelijkheid om uw dossier tijdens, of na afloop en facturatie van uw behandeling te vernietigen. Alle behandelinhoudelijke gegevens uit uw (digitale) medisch dossier en uw papieren dossier worden dan vernietigd en de overige gegevens geanonimiseerd. Voordat het dossier wordt vernietigd vragen we u een verklaring te ondertekenen waaruit blijkt dat u het besluit tot vernietiging vrijwillig en bewust van alle consequenties hebt genomen. Een consequentie is bijvoorbeeld dat de behandeling niet verder kan als er geen dossier is. U dient hiervoor een schriftelijk verzoek (met handtekening) in te dienen bij het hoofd patiëntenzorg. De kosten voor vernietiging bedragen €150. Dit heeft te maken met de kosten die het HDI moet maken om de gegevens uit het digitale patiëntendossier te laten verwijderen. Wij handelen uw aanvraag binnen drie maanden af mits de administratieve afhandeling van uw behandeling bij ons en met uw zorgverzekeraar is afgerond en wij de vergoeding hiervoor hebben ontvangen. Wij kunnen niet aan uw verzoek om vernietiging voldoen als het verzoek gegevens betreft die nodig zijn voor verdere behandeling, de informatie in uw dossier van belang is voor andere patiënten/cliënten of als een wettelijk voorschrift zich tegen vernietiging verzet.

Algemeen

Het HDI werd in 1988 opgericht.

Jaarlijks meer dan 2.300 cliënten vanuit onze vestigingen in Bilthoven en Arnhem.

Wij verrichten al jaren systematisch onderzoek naar de uitkomsten van ons werk. Dat doen onze onderzoekers, onafhankelijk van de therapeuten. Voorafgaand en aan het einde van de behandeling ontvangen cliënten een vragenlijst. Het responspercentage is 70%. Uit analyses van de ingevulde vragenlijsten blijkt dat er een significante afname is van angst, depressie en vermoeidheid. En daarmee samenhangend, significante toename van levenskwaliteit. Men heeft meer zelfvertrouwen en controle over het eigen leven, zelfs als het toekomstperspectief slecht is.

Het gemiddelde cijfer voor onze zorg was 8,5 (najaar 2017). Uit onafhankelijke behandelingen op Zorgkaart Nederland krijgt de zorg van het HDI een 9 gemiddeld (najaar 2017).

Helen Dowling was een van geboorte Russische violiste en muziekpedagoge die het grootste deel van haar leven in New York en Londen woonde en werkte. In 1987 overleed zij op 71-jarige leeftijd aan de gevolgen van longkanker. Zij droeg haar ziekte met grote moed, rust en wijsheid, ook al kon zij door de kanker geen viool meer spelen. De oprichter van het HDI, prof.dr. Marco de Vries, ontmoette haar slechts eenmaal en bij toeval, drie weken voor haar dood. Hij was zo onder de indruk van haar persoonlijkheid, dat hij het instituut postuum naar haar vernoemde toen het in 1988 werd opgericht.

Onze onderzoeken worden uitgevoerd op basis van projectsubsidies, bijvoorbeeld van KWF Kankerbestrijding en Pink Ribbon. Scholing wordt op declaratiebasis bekostigd. Onze patiëntenzorg wordt vergoed via de basisverzekering. De vergoedingen die wij van zorgverzekeraars ontvangen zijn echter niet kostendekkend. Zorgverzekeraars verwachten dat psychologen van een GGZ-instelling zeven mensen per dag zien. Dit aantal is te hoog om de beste zorg op maat te kunnen bieden voor complexe problematiek, waardoor het HDI en vergelijkbare instellingen hebben besloten zes mensen per dag zien. Verder bieden wij zorg aan partners of kinderen van een zieke of overleden echtgenoot. Deze zorg wordt niet vergoed. Aanvullende inkomsten worden gebruikt om deze behandelingen te bekostigen. We verwerven extra inkomsten via donaties, giften, sponsoring, nalatenschappen en evenementen.

Dat kan op veel verschillende manieren. Kijk voor uitgebreide informatie op www.heldenvanhdi.nl.

De AGB code van het HDI is 73730901.

Bereikbaarheid

Bilthoven

Vanaf station Bilthoven bus 58 of 258 (8 minuten). Uitstappen bij halte Berg en Bosch en de weg volgen. Het HDI ligt aan je rechterhand. Let op: niet op het Berg en Bosch terrein, maar aan de Professor Bronkhorstlaan.

Arnhem

Het HDI ligt op loopafstand (± 5 minuten) van het Centraal Station Arnhem. Je kunt het station het gemakkelijkst via de Sonsbeekzijde (achterzijde) verlaten. Je loopt dan rechtsaf de Amsterdamseweg af. Deze weg eindigt in een T-splitsing; dit is de Zijpendaalseweg. Je vindt ons in het witte pand op nummer 14.

Voor meer informatie over vertrektijden adviseren wij je te bellen met reizigersinformatie telefoonnummer 0900 9292 of jouw route te plannen via www.9292.nl

Op onze contactpagina vind je een uitgebreide routebeschrijving naar onze drie locaties.

Bilthoven

Onder het pand is een parkeergarage waar je kunt parkeren. Je kunt eventueel gebruik maken van de lift om in het pand te komen. Als je vertrekt, kun je om een uitrijdmunt vragen bij de gastvrouwen/-heren.

Arnhem

Om het pand heen is er genoeg ruimte beschikbaar voor betaald te parkeren. Er is geen directe gratis parkeergelegenheid bij het pand. Parkeren kan onder andere betaald in de parkeergarage ‘Centraal’ op (± 5 minuten) loopafstand vóór centraal station Arnhem. Aan de noord/west kant van Sonsbeekpark zijn verder gratis parkeerplekken (10-15 minuten lopen).

Bilthoven – Maandag, dinsdag, woensdag, vrijdag: 8.30 – 17.00 uur. Donderdag: 8.30 – 21.00 uur.
Arnhem – Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag: 8.30-17.00 uur (telefonisch tot 16.00 uur).

Faciliteiten

Bij het Helen Dowling Instituut Bilthoven zijn twee rolstoelen beschikbaar waar je gebruik van kunt maken. Eén staat bij de lift wanneer je de ingang vanuit de parkeergarage hebt genomen, de ander staat in de kast bij onze receptionisten bij de hoofdingang.

Ja, op het HDI is gratis WIFI voor je beschikbaar.

Arnhem

Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur (telefonisch tot 16.00 uur)
Avondopenstelling afwisselend op dinsdag- en woensdagavond tot 20.00 uur.

Bilthoven

Maandag, dinsdag, woensdag, vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur
Op donderdag tot 21.00 uur

Verwijzers

Als huisarts (en sommige zorgverzekeraars staan ook een verwijsbrief van medisch specialist of bedrijfsarts toe) kun je gebruik maken van de verwijsapplicatie Zorgdomein of de Verwijsbrief Helen Dowling Instituut downloaden, invullen en naar ons faxen, via de post versturen of aan jouw patiënt meegeven. De cliënt kan zich ook zelf telefonisch aanmelden of via onze website. De verwijsbrief is altijd nodig voor we een afspraak maken voor een intakegesprek.

Huisartsen uit de provincie Utrecht kunnen ook via Ksyos verwijzen (www.ksyos.nl).

Jouw patiënt kan zich aanmelden via de telefoon 030 252 40 20 (Bilthoven) of 026  303 3480 (Arnhem/Nijmegen), via het online intakeformulier of via Zorgdomein.

De intake bestaat uit een triage en een intakegesprek.

Triage
Ons secretariaat stelt de cliënt op de hoogte van de gang van zaken rond de aanmelding, noteert de NAW-gegevens en vraagt de verwijsbrief van de huisarts, medisch specialist, bedrijfsarts of jeugdarts op te (laten) sturen of via Zorgdomein te verwijzen. Of de verpleegkundig specialist of bedrijfsarts je mag verwijzen wisselt per zorgverzekeraar. Zodra de verwijzing binnen is wordt in de triage beoordeeld of er sprake is van een spoedaanvraag en of het HDI de benodigde zorg kan bieden. In geval van een spoedaanvraag of bij twijfel over de indicatiestelling nemen wij contact op met de verwijzer voor verder overleg.

Verwijsbrief
Zonder verwijzing mogen we van de zorgverzekeraar geen zorgtraject bij ons starten. De Verwijsbrief Helen Dowling Instituut kan patiënt eventueel al uitprinten en meenemen naar de verwijzer. Je kunt ook altijd rechtstreeks met het HDI bellen om een mogelijke aanmelding te bespreken.

Intakegesprek
Als de verwijzing klopt,  wordt je patiënt zo snel mogelijk uitgenodigd voor een intakegesprek. Afhankelijk van het aantal aanmeldingen, kan de wachttijd tot intake een paar weken duren. Kijk voor actuele informatie op www.hdi.nl/wachttijden.
Bij uitnodiging voor een intakegesprek wordt cliënt digitaal of per post een intakevragenlijst toegezonden met daarin opgenomen een ROM-meting met het verzoek deze in te vullen. Deze lijst wordt gebruikt bij het intakegesprek. Tijdens het intakegesprek wordt samen met cliënt een behandelplan gemaakt.
Ook wordt besproken hoe de behandeling het best kan starten. Met een deelname aan onze groep  ‘Psychische gevolgen van kanker’, begeleiding door de e-health-coach of anderszins. Na een periode van maximaal 12 weken, volgt een evaluatie en wordt verdere behandeling ingezet.

Focusgesprek
Maximaal 12 weken na het intakegesprek krijgt cliënt een focusgesprek met een van onze therapeuten. Dit is iemand met specifieke deskundigheid die aansluit bij de hulpvraag van cliënt. Hij of zij wordt voor het vervolgtraject de regiebehandelaar. Dit gesprek wordt voorafgegaan door een ROM-meting en wordt het vervolgtraject besproken.

Onze zorg wordt vergoed via de basisverzekering, mits er een DSM-stoornis vastgesteld wordt. In 2013 werden reeds enkele stoornissen uitgesloten van vergoeding, waaronder aanpassingsstoornissen en de zogenaamde V-codes. Voor verzekerde zorg heeft het HDI een verwijzing nodig van de huisarts. Sommige verzekeraars staan ook een verwijsbrief van medisch specialist of bedrijfsarts toe. Als de klachten niet onder de basisverzekering vallen, kan jouw patiënt nog steeds bij het HDI terecht. Neem voor meer informatie over de mogelijkheden en kosten contact op met het secretariaat.

Iedere werkdag tussen 8.45 uur en 17.00 uur zijn er therapeuten aanwezig om je te woord te staan. Je kunt jouw vragen ook via e-mail stellen aan ons hoofd patiëntenzorg Anette Pet.

Het is mogelijk naar een specifieke therapeut te verwijzen. Dit kan wel zorgen voor een langere wachttijd voor de intake. We adviseren in voorkomende gevallen contact op te nemen voor overleg met het hoofd patiëntenzorg of een van de dienstdoende therapeuten.

Ja, het HDI acht het haar taak om zorgverleners in de (somatische) gezondheidszorg, de mogelijkheid te bieden om een van de therapeuten te consulteren. Je kunt daarvoor gebruik maken van onze bureaudienst, die dagelijks tussen 8.45-17.00 uur bereikbaar is.

We komen jou en jouw collega’s graag vertellen over ons aanbod en onze visie op psychologische zorg voor mensen met kanker en hun naasten. Neem hiervoor contact op met ons secretariaat.

Het HDI biedt verschillende soorten behandelingen: individuele behandeling, relatie- of gezinsbehandeling of groepsbehandeling. Daarnaast biedt het HDI ook online behandelingen: Minder Moe bij kanker en Minder Angst bij kanker. Ook kan een combinatie hiervan worden aangeboden. In alle vormen van behandeling wordt gebruik gemaakt van psychotherapeutische methodes of technieken. Welke methode het beste bij de cliënt past is (mede) afhankelijk van zijn klachten, wensen en mogelijkheden.

Onze psychiater is voor acht uur per twee weken werkzaam op het HDI in Bilthoven. Hij doet op aanvraag van verwijzer of HDI-therapeut psychiatrisch onderzoek, en schrijft indien nodig medicatie voor. Daarnaast is hij in- en extern beschikbaar voor consultatie. In Groesbeek en Arnhem verwijzen we via de huisarts naar externe psychiaters. Het HDI biedt nadrukkelijk géén crisisopvang. Schakel bij een acute crisissituatie de (dienstdoende) huisarts in.

Na overleg met de verwijzer én de behandelend medisch specialist komen wij ook bij mensen in het ziekenhuis.

Wij beschikken over therapeuten die goed Engels spreken, een therapeut die vloeiend Farsi spreekt, therapeuten die enigszins bekwaam zijn in de Franse taal en een therapeut met enige kennis van het Turks. We beschikken over enige deskundigheid op het gebied van cliënten met een andere culturele achtergrond. Bij problemen met de taal hebben we (beperkt) de mogelijkheid om telefonisch een tolk in te huren.

Sponsoring

Het incasseren van giften gebeurt rond de 1e van de maand.

Ja, jouw gift is aftrekbaar. Het HDI is een zogenaamde ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dat betekent dat donaties aan het HDI onder bepaalde omstandigheden fiscaal aftrekbaar zijn.

NL05 TRIO 0254 3066 91 t.n.v. Stichting Helen Dowling Instituut.

De BIC-code van het HDI is: TRIONL2U.

Het RSIN- of fiscaal nummer van het HDI is: 007188742.

Ja, je kunt het HDI ook vanuit het buitenland steunen.
Je hebt hiervoor de volgende gegevens nodig:

 • IBAN: NL05 TRIO 0254 3066 91
 • BIC: TRIONL2U
 • Tenaamstelling: Stichting Helen Dowling Instituut

Als je de hoogte van jouw gift wilt aanpassen of jouw maandelijkse of jaarlijkse incasso wilt stopzetten neem dan contact op met onze afdeling fondsenwerving via sponsoring@hdi.nl of 030 252 40 27.

Wij bieden elke cliënt zorg op maat. Om te weten wat het beste werkt voor wie doen wij wetenschappelijk onderzoek. Dit kost veel geld. Het leeuwendeel hiervan wordt gesubsidieerd door o.a. KWF, voor het overige deel zijn wij afhankelijk van donaties. Elke euro gaat naar onderzoek en dus naar onze zorg.  Voor meer informatie over het Helen Dowling Instituut en de wijze waarop geld besteed wordt, verwijzen we graag naar ons jaarverslag.

Doneer je liever aan een concreet project op het gebied van scholing of onderzoek? Neem dan contact op met onze afdeling fondsenwerving, zij bespreken graag de mogelijkheden met je.

Mail naar sponsoring@hdi.nl en jouw vraag wordt zo snel mogelijk beantwoord.