Algemeen

Het HDI werd in 1988 opgericht.

Jaarlijks meer dan 2.300 cliënten vanuit onze vestigingen in Bilthoven en Arnhem.

Wij verrichten al jaren systematisch onderzoek naar de uitkomsten van ons werk. Dat doen onze onderzoekers, onafhankelijk van de therapeuten. Voorafgaand en aan het einde van de behandeling ontvangen cliënten een vragenlijst. Het responspercentage is 70%. Uit analyses van de ingevulde vragenlijsten blijkt dat er een significante afname is van angst, depressie en vermoeidheid. En daarmee samenhangend, significante toename van levenskwaliteit. Men heeft meer zelfvertrouwen en controle over het eigen leven, zelfs als het toekomstperspectief slecht is.

Het gemiddelde cijfer voor onze zorg was 8,5 (najaar 2017). Uit onafhankelijke behandelingen op Zorgkaart Nederland krijgt de zorg van het HDI een 9 gemiddeld (najaar 2017).

Helen Dowling was een van geboorte Russische violiste en muziekpedagoge die het grootste deel van haar leven in New York en Londen woonde en werkte. In 1987 overleed zij op 71-jarige leeftijd aan de gevolgen van longkanker. Zij droeg haar ziekte met grote moed, rust en wijsheid, ook al kon zij door de kanker geen viool meer spelen. De oprichter van het HDI, prof.dr. Marco de Vries, ontmoette haar slechts eenmaal en bij toeval, drie weken voor haar dood. Hij was zo onder de indruk van haar persoonlijkheid, dat hij het instituut postuum naar haar vernoemde toen het in 1988 werd opgericht.

Onze onderzoeken worden uitgevoerd op basis van projectsubsidies, bijvoorbeeld van KWF Kankerbestrijding en Pink Ribbon. Scholing wordt op declaratiebasis bekostigd. Onze patiëntenzorg wordt vergoed via de basisverzekering. De vergoedingen die wij van zorgverzekeraars ontvangen zijn echter niet kostendekkend. Zorgverzekeraars verwachten dat psychologen van een GGZ-instelling zeven mensen per dag zien. Dit aantal is te hoog om de beste zorg op maat te kunnen bieden voor complexe problematiek, waardoor het HDI en vergelijkbare instellingen hebben besloten zes mensen per dag zien. Verder bieden wij zorg aan partners of kinderen van een zieke of overleden echtgenoot. Deze zorg wordt niet vergoed. Aanvullende inkomsten worden gebruikt om deze behandelingen te bekostigen. We verwerven extra inkomsten via donaties, giften, sponsoring, nalatenschappen en evenementen.

Dat kan op veel verschillende manieren. Kijk voor uitgebreide informatie op www.heldenvanhdi.nl.

De AGB code van het HDI is 73730901.

Aanmelden

Wij richten ons op de diagnose en behandeling van psychologische problemen bij kanker. Bijvoorbeeld depressieve klachten, angstklachten, vermoeidheid, aandachts- en concentratie problemen en slaapklachten. Wij zijn er voor mensen met kanker en hun naasten. Volwassenen, jongeren en kinderen. Dit is ongeacht de aard en de ernst van de ziekte, de fase van behandeling of vooruitzichten. Daarnaast zien wij – op kleinere schaal – mensen met COPD, ALS en andere levensbedreigende ziektes.

Als u denkt hulp bij het HDI nodig te hebben, kunt u dit het beste bespreken met uw huisarts. Ook kunt u rechtstreeks met het HDI bellen om over een mogelijke aanmelding te overleggen.

U kunt zich aanmelden via de telefoon 030 252 40 20 (Bilthoven), 026-3033480 (Arnhem) of via het online intakeformulier.

De intake bestaat uit een telefonisch intakegesprek en een of meer intakegesprekken bij het HDI.

Stap 1: Telefonisch intakegesprek

Ons secretariaat stelt u op de hoogte van de gang van zaken rond de aanmelding, noteert uw NAW-gegevens en vraagt u de verwijsbrief van uw huisarts of jeugdarts (of in sommige gevallen van uw medisch specialist of bedrijfsarts) op te (laten) sturen of mailen. Zodra de verwijsbrief binnen is, krijgt u via uw email een link naar een vragenlijst met het verzoek deze in te vullen. Wanneer deze vragenlijst is ingevuld neemt het secretariaat contact met u op voor het maken van een afspraak voor een telefonisch intakegesprek met een van de regiebehandelaars.  Dit gesprek is een kennismaking tussen u en het HDI. U kunt in dit gesprek nagaan of het HDI voldoet aan uw verwachtingen. Het HDI gaat in dit telefonische intakegesprek na of wij een effectief en doelmatig aanbod kunnen formuleren dat aansluit op uw zorgbehoefte, wensen en mogelijkheden. U mag van de behandelaar verwachten dat hij/zij u duidelijk voorlegt wat de verschillende behandelmogelijkheden die er voor uw problematiek zijn. Samen bekijkt u welke behandelmogelijkheid u het meeste aanspreekt. In het telefonische intakegesprek legt het HDI vast wie verantwoordelijk is voor u en wie als aanspreekpunt fungeert in de periode tussen de intake en aanvang van de behandeling. Dit aanspreekpunt is in deze fase dan de regiebehandelaar en informeert u over deze afspraken. Ook wordt in dit gesprek besproken hoe te handelen wanneer in deze periode de toestand van u verergert. Naar aanleiding van dit gesprek kan het HDI in overleg met u contact met de verwijzer opnemen voor het verkrijgen van meer informatie.

Indien in dit telefoongesprek blijkt dat het HDI geen passend aanbod heeft dat aansluit bij uw zorgvraag, wordt u terug naar de verwijzer verwezen. Indien mogelijk met de voorkeur met advies voor een beter passend behandelaanbod (bijvoorbeeld een ander echelon of een behandelaar met een andere specifieke deskundigheid).

Stap 2: Face-to-face intakegesprek

Wanneer in het telefonische intakegesprek met u wordt overeengekomen dat het HDI een passend aanbod kan bieden, wordt u op de wachtlijst geplaatst voor een face-to-face intakegesprek met een behandelaar die deskundig is op het gebied waarvoor u hulp inroept. De regiebehandelaar in de intakefase geeft aan wie dit kan zijn. Dit kan de regiebehandelaar, een BIG-geregistreerde psycholoog (ingeschreven in het Beroepen In de Gezondheidszorg Register) of een behandelaar met een CONO-beroep zijn. Op basis van de verkregen informatie uit het telefonische en face-to-face intakegesprek(ken) wordt onder verantwoordelijkheid van de regiebehandelaar in de intakefase een behandelplan met daarin (beschrijvende) diagnose, behandeldoelen en het gekozen zorgproduct (generalistische basis ggz) of zorgpad (specialistische ggz) aan u voorgelegd en in overleg vastgesteld. Ook wordt afgesproken wie in de behandelfase de regiebehandelaar is, de duur van de behandeling, de behandelfrequentie en de wijze waarop en wanneer de behandeling geëvalueerd wordt.

Als blijkt dat een (deel)behandeling bij een andere behandelaar binnen het HDI nodig is, dan wordt dat met u besproken. De regiebehandelaar zorgt dan voor de afstemming. Deze afstemming vindt binnen het HDI plaats in de multidisciplinaire teams en wordt schriftelijk vastgelegd in uw medisch dossier. Ook wordt met u besproken hoe lang uw behandeling ongeveer zal duren, wanneer en hoe uw behandeling geëvalueerd wordt.

Net als veel andere instellingen heeft ook het Helen Dowling Instituut een wachtlijst. Het kan daarom zijn dat u een aantal weken moet wachten tot uw behandeling van start gaat. Voor overbruggingsgesprekken tijdens de wachttijd kunt u in veel gevallen terecht bij uw huisarts of praktijkondersteuner geestelijke gezondheidszorg (POH-GGZ) van uw huisartsenpraktijk. Vraag hier naar bij uw huisarts. Bekijk onze actuele wachttijden.

Behandeling

Uw aanspreekpunt bij het HDI is de zogenaamde regiebehandelaar. Dit is de persoon die steeds in overleg met u de regie voert over het zorgproces. Hij of zij is uw contactpersoon bij het HDI tot uw behandeling start (de zogenaamde regiebehandelaar intakefase), tenzij u om een andere regiebehandelaar vraagt of de regiebehandelaar door omstandigheden niet (meer) beschikbaar is. In het telefonische intakegesprek wordt u gevraagd of u kunt instemmen met de voorgestelde regiebehandelaar.

De regiebehandelaar is altijd een voor de BIG-geregistreerde psycholoog of psychiater (dit betekent dat deze is ingeschreven in het  Beroepen In de Gezondheidszorg (BIG)-register). Het kan soms voorkomen dat u bij de start van de behandeling een andere regiebehandelaar krijgt, de regiebehandelaar behandelfase. Het kan bijvoorbeeld zijn dat een andere behandelaar beter geschikt is voor de behandeling van uw problematiek. De regiebehandelaar intakefase zorgt dat u betrokken bent bij alle besluiten over uw diagnose en het behandelplan. Hij is verantwoordelijk voor het (doen) vaststellen van de diagnose en heeft hierover ook daadwerkelijk direct contact met u. Tevens stelt hij het behandelplan vast, nadat u met het voorgestelde behandelplan akkoord bent gegaan. De regiebehandelaar behandeling evalueert de behandeling regelmatig en tijdig met u en bij afsluiting evalueert hij met u de resultaten en de mogelijke vervolgstappen.

Het kan zijn dat meerdere behandelaars bij uw behandeling betrokken zijn. U kunt bijvoorbeeld naast een individuele behandeling ook behandeling krijgen van een relatietherapeut. In dat geval zorgt de regiebehandelaar voor de afstemming tussen de verschillende behandelaars. U kunt bij uw regiebehandelaar terecht met vragen en/of opmerkingen over deze afstemming worden aangesproken. De wijze waarop de afstemming tussen verschillende behandelaars plaatsvindt is in de regel in zogenaamde multidisciplinaire teams, schriftelijk vastgelegd in medisch dossier.

Uitgangspunt hierbij is dat bij gebruik wordt gemaakt van gedeelde besluitvorming en patiënt/cliënt  een behandelaar aan te bieden die past bij de persoon die de hulp vraagt (juiste expertise, matched care en gepersonaliseerde behandeling). U heeft tijdens het hele zorgtraject het recht om te vragen om van regiebehandelaar te veranderen.

Na afronding van de intakefase stelt de regiebehandelaar de diagnose vast en bespreekt samen met u het behandelplan en de behandeldoelen. U wordt op een begrijpelijk wijze op de hoogte gebracht van de diagnose en wat het betekent om deze diagnose te hebben. U krijgt een heldere omschrijving van de behandelmogelijkheden, het afgesproken doel, het te verwachten effect en de mogelijke neveneffecten van uw behandeling.

Vanaf 2014 valt iedereen met lichte tot matige psychische problemen onder de generalistische basis ggz. Een behandeling in de basis-ggz is gericht u handvatten aan te bieden patiënt voor het bevorderen van uw algemeen functioneren. Een behandeling binnen de basis-ggz is kortdurend (maximaal 10 gesprekken, inclusief intake) en is onderverdeeld in 4 producten, die variëren in duur. Van te voren wordt met u afgesproken in welk product uw behandeling zal vallen.  De behandeling kan plaatsvinden in de vorm van e-health (e-health is hulpverlening via internet) of een combinatie van gesprekken en e-health.  Meer informatie over de e-healthprogramma’s van het HDI kunt u vinden op: www.mindermoebijkanker.nl, www.minderangstbijkanker.nl of www.mindermoebijziekte.nl

Er kan ook sprake zijn van problemen waarvoor langduriger hulp noodzakelijk is. Dan valt uw behandeling onder de specialistische GGZ. Dit is zorg bij complexe psychische en psychosociale problemen. De behandeling vindt plaats in de vorm van een DBC. Die afkorting staat voor: Diagnose Behandeling Combinatie. Wanneer u zich aanmeldt bij het HDI, wordt er een DBC geopend voor één jaar. Als uw behandeling langer dan een jaar duurt, wordt er een ‘vervolg-DBC’ geopend, telkens weer voor één jaar.

Een korte beschrijving van uw klachten, de overeengekomen diagnose, het doel van de behandeling en het soort behandeling worden schriftelijk vastgelegd in de zogenaamde behandelovereenkomst. Daarin staat ook wanneer en hoe uw behandeling geëvalueerd wordt. In het eerstvolgende gesprek na de intake wordt deze behandelovereenkomst op papier aan u voorgelegd en met u besproken. In overleg met u kan de behandelovereenkomst worden aangepast. In dit gesprek wordt u gevraagd of u akkoord gaat met de behandelovereenkomst en zo ja, deze te ondertekenen. Met het tekenen van de behandelovereenkomst geeft u aan dat u akkoord bent met de randvoorwaarden van de behandeling. Binnen de specialistische GGZ wordt het behandelvoorstel altijd eerst door de regiebehandelaar besproken in het multidisciplinaire team, waaraan altijd een klinisch psycholoog deelneemt. Wanneer er in het kader van uw behandeling een zorgaanbieder van buiten het HDI betrokken is, worden afspraken over de samenwerking ook vastgelegd in de behandelovereenkomst. Er gaat een brief met een afschrift van de behandelovereenkomst naar de verwijzer.

Na ondertekening van de behandelovereenkomst wordt de behandeling volgens het behandelplan uitgevoerd. Het behandelplan kan ook tijdens de behandeling in overleg met u worden aangepast. U kunt te allen tijde de behandeling stoppen. Het HDI kan de overeenkomst alleen opzeggen als er sprake is van een bijzondere reden. In het geval u en de regiebehandelaar niet tot overeenstemming zouden kunnen komen met betrekking tot de diagnose en/of behandelplan, zal overlegd worden met het Hoofd Patiëntenzorg van het HDI of diens vervanger.

De regiebehandelaar is tijdens de behandeling uw aanspreekpunt. Hij of zij is ervoor verantwoordelijk dat u een behandeling krijgt volgens de gangbare zorgstandaarden en richtlijnen en dat er een goede afstemming plaatsvindt met eventuele andere behandelaars. U mag van uw behandelaar(s) verwachten dat ze zorgvuldig met uw gegevens omgaan en u met respect en zorgvuldigheid zullen aanspreken. Om uw behandeling goed te laten verlopen vragen we van u een actieve inzet tijdens de behandeling. Als uw behandelaar u adviezen, oefeningen of huiswerk geeft, wordt van u verwacht dat u dit opvolgt. U dient zoveel mogelijk en naar beste weten uw behandelaar te informeren over belangrijke informatie die nodig is voor de behandeling. Daarnaast vragen we van u dat u de behandelingsafspraken nakomt of tijdig afbelt. Het voorkomen van terugval is altijd onderdeel van de behandeling.

Welke behandeling het beste bij u past is mede afhankelijk van uw klachten, wensen en mogelijkheden. Het HDI biedt diverse soorten behandelingen aan: cognitieve gedragstherapie, ACT (acceptance and commitment therapy), mindfulness based cognitieve gedragstherapie, kortdurende psychodynamische therapie, oplossingsgerichte therapie en kortdurende therapie volgens het KOP-model. Naast face-to-face therapieën biedt het HDI ook (aanvullende of op zichzelf staande) behandeling via internet aan (e-health).

Wij vinden het belangrijk om de voortgang van uw behandeling goed te volgen. Daarom meten wij regelmatig het effect van uw behandeling met een digitale vragenlijst (ROM). De eerste meting vindt plaats voorafgaand aan het eerste intakegesprek. Daarna volgen nog enkele korte vragenlijsten om samen met uw behandelaar uw tevredenheid en het effect van uw behandeling te kunnen volgen. De uitkomsten hiervan worden door de (regie)behandelaar met u besproken. De standaardvragenlijsten worden na aanmelding, na 3 maanden en voor verlenging en voor afsluiting van de zorg afgenomen. Bij deze evaluatie wordt ook besproken of er huidige behandeling de juiste is of dat er een keuze moet worden gemaakt voor een meer of minder intensieve behandeling of een ander soort behandeling. In het algemeen is het zo dat als er geen verbetering optreedt, de zorg wordt aangepast. De regiebehandelaar zal dit met u en in overleg met het multidisciplinaire team doen.

De resultaten van de vragenlijsten moeten wij anoniem aanleveren aan de Stichting Benchmark GGZ, die hiermee de kwaliteit toetst van onze behandelingen ten opzichte van andere zorgaanbieders.

De regiebehandelaar behandelfase bespreekt met u de resultaten van de behandeling en de mogelijke vervolgstappen. In een eindbrief informeert de regiebehandelaar de verwijzer over de resultaten van de behandeling en een eventueel vervolgadvies, tenzij u hiertegen bezwaar maakt. Bij afsluiting van een behandeling kunt u zich bij terugval opnieuw via de verwijzer aanmelden bij het HDI. In geval binnen 35 dagen u voor dezelfde primaire diagnose weer in behandeling komt, wordt het afgesloten DBC heropend. Indien de tussenliggende tijd van de heraanmelding tussen de 35 en 365 dagen ligt, overleggen onze Klinisch Psychologen wat het meest passend is: heropenen van de afgesloten DBC of het openen van een nieuw zorgtraject.

Onze psychiater is voor acht uur per week werkzaam op het HDI. Zij doet op aanvraag van uw verwijzer of HDI-therapeut psychiatrisch onderzoek, en schrijft indien nodig medicatie voor. Daarnaast is zij in- en extern beschikbaar voor consultatie. Het HDI biedt nadrukkelijk géén crisisopvang. Schakel bij een acute crisissituatie de (dienstdoende) huisarts in.

Het HDI biedt zowel korte als langer durende zorg (generalistische basis-GGZ en specialistische GGZ). In beide gevallen moet er sprake zijn van psychologische problematiek. Voor welke soort zorg u in aanmerking komt is afhankelijk van de ernst van uw klachten in combinatie met uw hulpvraag.

Het HDI biedt zorg aan zowel kinderen als volwassenen (bijvoorbeeld ouders). Kijk voor meer informatie op de pagina over kosten en vergoedingen.

Als u door uw ziekte niet in staat bent om naar ons toe te komen en u woont in omgeving Bilthoven of Arnhem, dan kan het HDI bij u thuis komen. Het is aan de therapeut van het HDI (eventueel in overleg met uw huisarts en/of bedrijfsarts) om in te schatten of dit inderdaad nodig is. Mocht u te ver weg wonen om in aanmerking te komen voor een huisbezoek, dan proberen we u door te verwijzen. Online- of telefonische contact is eventueel ook een optie.

Het HDI biedt ook zorg aan mensen met COPD, ALS en andere levensbedreigende ziektes.

Al onze therapeuten zijn gespecialiseerd in het werken met mensen met kanker en hun naasten. Op onze website kunt u alvast kennis met hen maken. U kunt in het telefonische aanmeldgesprek uw eventuele voorkeur voor een specifieke therapeut aangeven. Dit kan wel een langere wachttijd betekenen.

Het HDI beschikt niet over een crisisdienst. Bij acute spoed of crisis (tijdens de wachttijd , maar ook gedurende uw behandeling) neemt u contact op met uw regiebehandelaar, die dan zo nodig u zal adviseren contact op te nemen met de huisarts. Buiten kantooruren en in het weekend kunt u (zonder tussenkomst van uw regiebehandelaar) terecht bij de dienstdoende huisartsenpost. Heeft u in de intakevragenlijst aangeven dat u niet wil dat er informatie gevraagd dan wel mede gedeeld wordt aan uw huisarts, dan betekent dat dat wij in geval van crisis niet van dienst kunnen zijn. In dit geval zal de regiebehandelaar dit in het telefonische screeningsgesprek met u bespreken.

Vergoeding

Voor onze zorg is met de zorgverzekeraars een contract afgesloten. Wanneer de verwijzing voldoet aan de wettelijke eisen, betekent dit dat uw behandeling vergoed wordt vanuit de basisverzekering. Om in aanmerking te komen voor de verzekerde zorg bij het HDI dient u verwezen te worden door uw huisarts. Sommige verzekeraars staan ook een verwijsbrief van medisch specialist of bedrijfsarts toe. Informeer hierover bij uw zorgverzekeraar. Het HDI ontvangt dan graag naast de verwijsbrief ook een schriftelijke toestemming van de zorgverzekeraar. Onze zorg telt mee bij het berekenen van uw eigen risico. Dit eigen risico is in 2018 voor mensen vanaf 18 jaar per kalenderjaar standaard € 385,-. Wij factureren de kosten aan uw zorgverzekeraar na afsluiting van het zorgtraject of uiterlijk na 365 dagen na het begin van het traject.

Wanneer een behandeling voor uw problemen niet vanuit de basisverzekering vergoed wordt, zijn er voor u wel kosten aan verbonden. We starten nooit een behandeling zonder dit duidelijk met u te communiceren.

De meest actuele informatie over kosten en vergoeding.

Bepaalde psychische problemen zitten niet in het verzekerde pakket, niet in het basispakket en ook niet in de aanvullende verzekeringen. Het gaat hier om ‘lichte’ problematiek, zoals ‘aanpassingsstoornissen’, en relatie- en rouwproblematiek. Mocht tijdens de intake blijken dat dit bij u het geval is, zal de psycholoog met u overleggen wat in uw geval het beste is. U kunt er in dat geval ook voor kiezen uw behandeling zelf te betalen.

De meest actuele informatie over kosten en vergoeding.

Het kan voorkomen dat u door ziekte of overmacht een gemaakte afspraak niet kunt nakomen. De overheid heeft besloten dat wij een gemiste afspraak niet bij zorgverzekeraars in rekening mogen brengen. Hierdoor zijn wij genoodzaakt een gemiste afspraak bij u in rekening te brengen als u zich niet op tijd afmeldt.
U kunt dit voorkomen door de afspraak zo spoedig mogelijk, met vermelding van de reden, af te zeggen bij het secretariaat. Zo kunnen wij voor een andere cliënt nog een afspraak plannen op het tijdstip dat vrijkomt. Als u een afspraak binnen 24 uur of binnen een werkdag[1] voor een geplande afspraak afzegt, zijn wij helaas genoodzaakt een deel van de kosten bij u in rekening te brengen. Deze kosten bedragen € 50,- per afgemelde afspraak en zijn niet declareerbaar bij uw zorgverzekeraar.

[1] Als u bijvoorbeeld op maandag een afspraak heeft, dan dient u  uiterlijk op de voorafgaande vrijdag om 16:30 u. af te zeggen.
Als u bijvoorbeeld op woensdag om 16 u. een afspraak heeft, dient u dit voor dinsdag 16 u. af te zeggen.

 

Op het moment dat u zich bij het HDI meldt met een zorgvraag, openen wij een zogenaamd dbc-traject. DBC staat voor Diagnose Behandel Combinatie. In dit traject leggen wij gaandeweg vast welke activiteiten zijn uitgevoerd om een diagnose vast te stellen en/of een aandoening te behandelen.

Als uw DBC wordt afgesloten, sturen wij een factuur naar uw zorgverzekeraar. Uw zorgverzekeraar is verplicht om u een overzicht te geven met de betalingen die voor u zijn gedaan. Op de factuur vindt u directe tijd. Dit zijn de rechtstreekse contacten tussen u en uw behandelaar zoals face-to-face gesprekken, telefonische gesprekken en schriftelijk contact. Ook vindt u de indirecte tijd op de factuur. Dit is de tijd die het HDI aan uw behandeling heeft besteed, zoals het voorbereiden/bijhouden van uw dossier, de registratie, rapportages, overleg met gespecialiseerde (vak)collega’s etc.

Het kan dus voorkomen dat u één gesprek bij het HDI heeft gevoerd, maar dat er op de factuur meer dan één uur is gefactureerd omdat de indirecte tijd is meegenomen.

Bij vragen over de factuur adviseren wij u allereerst contact op te nemen met uw zorgverzekeraar.

 

Persoonlijke gegevens

Bij afsluiting van een DBC factureren wij aan uw zorgverzekeraar. De DBC tarieven zijn vastgesteld door de overheid, het HDI heeft daar geen invloed op. De factuur voor de zorgverzekeraar is niet anoniem. Wij zijn verplicht een zogenoemd hoofdprobleem te vermelden, zoals bijvoorbeeld een stemmingsstoornis of een angststoornis en het totale aantal minuten (inclusief overleg, administratie en telefonisch contact) dat aan uw behandeltraject is besteed. Meer informatie gaat er niet naar de zorgverzekeraar.

Wij zijn tevens verplicht onze behandelingen aan te leveren aan het landelijke DBC-informatiesysteem (DIS). Dit leveren wij aan volgens de geldende privacy eisen.

U kunt bezwaar maken tegen de naar de diagnose herleidbare informatie op de factuur en/of aanlevering aan DIS. Wij verzoeken u hierover contact op te nemen met uw zorgverzekeraar voordat u op intakegesprek komt. Uw verzekeraar is verplicht te vermelden welke acties hiervoor nodig zijn. Daarnaast dient u het formulier ‘Privacyverklaring’ op www.nvgzp.nl/wpcontent/uploads/2015/09/Pirvacyverklaring-2016.pdf  te downloaden, in te vullen en mee te nemen naar het intakegesprek zodat wij aan uw aanvraag kunnen voldoen. Wij vragen voor deze aanvraag en verdere administratieve afhandeling een vergoeding van €20.

Wij doen kort verslag over de behandeling aan uw huisarts. In de intakevragenlijst heeft u aangegeven of u hier toestemming voor geeft.

Wij hechten veel waarde aan uw privacy. Alle rechtstreeks bij uw behandeling betrokken behandelaars zijn gerechtigd om uw behandeling met elkaar te bespreken. Daarnaast geeft u door in te stemmen met deze Algemene Voorwaarden toestemming om in het multidisciplinair teamoverleg uw behandeling te bespreken. Zij zijn geheimhouding verplicht en verstrekken dan ook nooit vertrouwelijke informatie aan derden zonder uw toestemming. Alle informatie die u ons online, op papier of mondeling toevertrouwt, wordt vertrouwelijk behandeld en opgeslagen in uw dossier in een beveiligd gegevensbestand. Wij handelen hierbij volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Bewaartermijn medisch dossier

Van alle mensen die zorg krijgen bij het HDI worden de gegevens 15 jaar bewaard. Dit voldoet aan de voorwaarden die worden gesteld in de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO). Deze gegevens zijn alleen ter inzage van de persoon zelf en uw behandelaar(s) van het HDI.

Inzage medisch dossier
Als u inzage wenst in uw dossier, bespreekt u dit met uw behandelaar. Inzage vindt altijd plaats in aanwezigheid van een (van uw) behandelaar(s). Op uw verzoek kunnen wij ook kopieën verstrekken van delen van uw dossier. Dit verzoek dient u schriftelijk (met handtekening) in te dienen bij de regiebehandelaar. Als het om kopieën van gespreksverslagen gaat, worden deze aan u overhandigd in een persoonlijk gesprek met de (regie)behandelaar. Indien het om informatie van een betrokkene van u gaat, gelden andere regels. In dat geval kunt u in sommige gevallen geen inzage in of een afschrift van het dossier krijgen. Het gaat dan met name om de vraag of deze informatie in strijd is met het belang van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van een ander. Voor jeugdigen geldt dat kinderen van twaalf tot zestien jaar ook zelf toestemming moeten geven en vanaf zestien jaar gelden de regels van volwassenen.

Vernietiging medisch dossier  
U heeft ook de mogelijkheid om uw dossier tijdens, of na afloop en facturatie van uw behandeling te vernietigen. Alle behandelinhoudelijke gegevens uit uw (digitale) medisch dossier en uw papieren dossier worden dan vernietigd en de overige gegevens geanonimiseerd. Voordat het dossier wordt vernietigd vragen we u een verklaring te ondertekenen waaruit blijkt dat u het besluit tot vernietiging vrijwillig en bewust van alle consequenties hebt genomen. Een consequentie is bijvoorbeeld dat de behandeling niet verder kan als er geen dossier is. U dient hiervoor een schriftelijk verzoek (met handtekening) in te dienen bij het hoofd patiëntenzorg. De kosten voor vernietiging bedragen €150. Dit heeft te maken met de kosten die het HDI moet maken om de gegevens uit het digitale patiëntendossier te laten verwijderen. Wij handelen uw aanvraag binnen drie maanden af mits de administratieve afhandeling van uw behandeling bij ons en met uw zorgverzekeraar is afgerond en wij de vergoeding hiervoor hebben ontvangen. Wij kunnen niet aan uw verzoek om vernietiging voldoen als het verzoek gegevens betreft die nodig zijn voor verdere behandeling, de informatie in uw dossier van belang is voor andere patiënten/cliënten of als een wettelijk voorschrift zich tegen vernietiging verzet.

Bereikbaarheid

Bilthoven

Vanaf station Bilthoven bus 58 of 258 (8 minuten). Uitstappen bij halte Berg en Bosch en de weg volgen. Het HDI ligt aan uw rechterhand. Let op: niet op het Berg en Bosch terrein, maar aan de Professor Bronkhorstlaan.

Arnhem

Het HDI ligt op loopafstand (± 5 minuten) van het Centraal Station Arnhem. U kunt het station het gemakkelijkst via de Sonsbeekzijde (achterzijde) verlaten. U loopt dan rechtsaf de Amsterdamseweg af. Deze weg eindigt in een T-splitsing; dit is de Zijpendaalseweg. U vindt ons in het witte pand op nummer 14.

Voor meer informatie over vertrektijden adviseren wij u te bellen met reizigersinformatie telefoonnummer 0900 9292 of uw route te plannen via www.9292ov.nl

Op onze contactpagina vindt u een uitgebreide routebeschrijving naar onze drie locaties.

Bilthoven

Onder het pand is een parkeergarage waar u kunt parkeren. U kunt eventueel gebruik maken van de lift om in het pand te komen. Als u vertrekt, kunt u om een uitrijdmunt vragen bij de gastvrouwen/-heren.

Arnhem

Om het pand heen is er genoeg ruimte beschikbaar voor betaald te parkeren. Er is geen directe gratis parkeergelegenheid bij het pand. Parkeren kan onder andere betaald in de parkeergarage ‘Centraal’ op (± 5 minuten) loopafstand vóór centraal station Arnhem. Aan de noord/west kant van Sonsbeekpark zijn verder gratis parkeerplekken (10-15 minuten lopen).

Bilthoven – Maandag, dinsdag, woensdag, vrijdag: 8.30 – 17.00 uur. Donderdag: 8.30 – 21.00 uur.
Arnhem – Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag: 8.30-17.00 uur (telefonisch tot 16.00 uur). Avondopenstelling afwisselend op dinsdag- en woensdagavond tot 20.00 uur.

Faciliteiten

Bij het Helen Dowling Instituut Bilthoven zijn twee rolstoelen beschikbaar waar u gebruik van kunt maken. Eén staat bij de lift wanneer u de ingang vanuit de parkeergarage heeft genomen, de ander staat in de kast bij onze receptionisten bij de hoofdingang.

Ja, op het HDI is gratis WIFI voor u beschikbaar.

Arnhem

Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur (telefonisch tot 16.00 uur)
Avondopenstelling afwisselend op dinsdag- en woensdagavond tot 20.00 uur.

Bilthoven

Maandag, dinsdag, woensdag, vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur
Op donderdag tot 21.00 uur

Verwijzers

Als huisarts (en sommige zorgverzekeraars staan ook een verwijsbrief van medisch specialist of bedrijfsarts toe) kunt u gebruik maken van de verwijsapplicatie Zorgdomein of de Verwijsbrief Helen Dowling Instituut downloaden, invullen en naar ons faxen, via de post versturen of aan uw patiënt meegeven. De cliënt kan zich ook zelf telefonisch aanmelden of via onze website. De verwijsbrief is altijd nodig voor we een afspraak maken voor een intakegesprek.

Huisartsen uit de provincie Utrecht kunnen ook via Ksyos verwijzen (www.ksyos.nl).

Uw patiënt kan zich aanmelden via de telefoon 030 252 40 20 (Bilthoven), 026 303 34 80 (Arnhem) of via het online intakeformulier.

De intake bestaat uit een telefonisch intakegesprek en een of meer intakegesprekken bij het HDI.

Stap 1: Telefonisch intakegesprek

Ons secretariaat stelt de patiënt op de hoogte van de gang van zaken rond de aanmelding, noteert de NAW-gegevens en vraagt de verwijsbrief van de huisarts of jeugdarts (of in sommige gevallen van de medisch specialist of bedrijfsarts) op te (laten) sturen of mailen. Zodra de verwijsbrief binnen is, krijgt de patiënt via de email een link naar een vragenlijst met het verzoek deze in te vullen. Wanneer deze vragenlijst is ingevuld neemt het secretariaat contact op voor het maken van een afspraak voor een telefonisch intakegesprek met een van de regiebehandelaars.  Indien in dit telefoongesprek blijkt dat het HDI geen passend aanbod heeft dat aansluit bij uw zorgvraag, wordt uw patiënt terug naar de verwijzer verwezen. Indien mogelijk met de voorkeur met advies voor een beter passend behandelaanbod (bijvoorbeeld een ander echelon of een behandelaar met een andere specifieke deskundigheid).

Stap 2: Face-to-face intakegesprek

Wanneer in het telefonische intakegesprek wordt overeengekomen dat het HDI een passend aanbod kan bieden, wordt de patiënt op de wachtlijst geplaatst voor een face-to-face intakegesprek met een behandelaar die deskundig is op het gebied waarvoor u hulp inroept. De regiebehandelaar in de intakefase geeft aan wie dit kan zijn. Dit kan de regiebehandelaar, een BIG-geregistreerde psycholoog (ingeschreven in het Beroepen In de Gezondheidszorg Register) of een behandelaar met een CONO-beroep zijn. Op basis van de verkregen informatie uit het telefonische en face-to-face intakegesprek(ken) wordt onder verantwoordelijkheid van de regiebehandelaar in de intakefase een behandelplan met daarin (beschrijvende) diagnose, behandeldoelen en het gekozen zorgproduct (generalistische basis ggz) of zorgpad (specialistische ggz) voorgelegd en in overleg vastgesteld. Ook wordt afgesproken wie in de behandelfase de regiebehandelaar is, de duur van de behandeling, de behandelfrequentie en de wijze waarop en wanneer de behandeling geëvalueerd wordt.

Als blijkt dat een (deel)behandeling bij een andere behandelaar binnen het HDI nodig is, dan wordt dat besproken. De regiebehandelaar zorgt dan voor de afstemming. Deze afstemming vindt binnen het HDI plaats in de multidisciplinaire teams en wordt schriftelijk vastgelegd in het medisch dossier. Ook wordt besproken hoe lang de behandeling ongeveer zal duren, wanneer en hoe de behandeling geëvalueerd wordt.

Onze zorg wordt vergoed via de basisverzekering, mits er een DSM-stoornis vastgesteld wordt. In 2013 werden reeds enkele stoornissen uitgesloten van vergoeding, waaronder aanpassingsstoornissen en de zogenaamde V-codes. Voor verzekerde zorg heeft het HDI een verwijzing nodig van de huisarts. Sommige verzekeraars staan ook een verwijsbrief van medisch specialist of bedrijfsarts toe. Als de klachten niet onder de basisverzekering vallen, kan uw patiënt nog steeds bij het HDI terecht. Neem voor meer informatie over de mogelijkheden en kosten contact op met het secretariaat.

Iedere werkdag tussen 8.45 uur en 17.00 uur zijn er therapeuten aanwezig om u te woord te staan. U kunt uw vragen ook via e-mail stellen aan ons hoofd patiëntenzorg Anette Pet.

Het is mogelijk naar een specifieke therapeut te verwijzen. Dit kan wel zorgen voor een langere wachttijd voor de intake. We adviseren in voorkomende gevallen contact op te nemen voor overleg met het hoofd patiëntenzorg of een van de dienstdoende therapeuten.

Ja, het HDI acht het haar taak om zorgverleners in de (somatische) gezondheidszorg, de mogelijkheid te bieden om een van de therapeuten te consulteren. U kunt daarvoor gebruik maken van onze bureaudienst, die dagelijks tussen 8.45-17.00 uur bereikbaar is.

We komen u en uw collega’s graag vertellen over ons aanbod en onze visie op psychologische zorg voor mensen met kanker en hun naasten. Neem hiervoor contact op met ons secretariaat.

Het HDI biedt verschillende soorten behandelingen: individuele behandeling, relatie- of gezinsbehandeling of groepsbehandeling. Daarnaast biedt het HDI ook online behandelingen: Minder Moe bij kanker en Minder Angst bij kanker. Ook kan een combinatie hiervan worden aangeboden. In alle vormen van behandeling wordt gebruik gemaakt van psychotherapeutische methodes of technieken. Welke methode het beste bij de cliënt past is (mede) afhankelijk van zijn klachten, wensen en mogelijkheden.

Onze psychiater is voor acht uur per twee weken werkzaam op het HDI in Bilthoven. Hij doet op aanvraag van verwijzer of HDI-therapeut psychiatrisch onderzoek, en schrijft indien nodig medicatie voor. Daarnaast is hij in- en extern beschikbaar voor consultatie. In Groesbeek en Arnhem verwijzen we via de huisarts naar externe psychiaters. Het HDI biedt nadrukkelijk géén crisisopvang. Schakel bij een acute crisissituatie de (dienstdoende) huisarts in.

Na overleg met de verwijzer én de behandelend medisch specialist komen wij ook bij mensen in het ziekenhuis.

Wij beschikken over therapeuten die goed Engels spreken, een therapeut die vloeiend Farsi spreekt, therapeuten die enigszins bekwaam zijn in de Franse taal en een therapeut met enige kennis van het Turks. We beschikken over enige deskundigheid op het gebied van cliënten met een andere culturele achtergrond. Bij problemen met de taal hebben we (beperkt) de mogelijkheid om telefonisch een tolk in te huren.

Sponsoring

Het Helen Dowling Instituut is een GGZ instelling gespecialiseerd in de psycho-oncologie. Onze zorg wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Die vergoedingen zijn echter niet afdoende, waardoor wij ook afhankelijk zijn van giften.

 1. Steun ons structureel
  U kunt HDI structureel steunen met een maandelijkse of jaarlijkse donatie. Geen gift is te klein, samen maken we het verschil. Ik wil hier graag meer over weten.
 2. Steun ons periodiek
  Een periodieke gift betekent dat u ons met een vast bedrag per jaar steunt, gedurende minimaal vijf jaar. Een periodieke gift is aftrekbaar van uw drempelinkomen.
  Ik wil hier graag meer over weten.
 3. Steun ons eenmalig
  U kunt een eenmalige schenking doen. Dat kan online of door uw schenking over te maken op rekening NL05 TRIO 0254 3066 91 t.n.v. Stichting Helen Dowling Instituut onder vermelding van ‘eenmalige donatie’. Ik wil hier graag meer over weten.
 4. Word lid van onze Club van 500
  Een inspirerend Vriendennetwerk voor zowel bedrijven als particulieren. U bent al lid met een jaarlijkse bijdrage vanaf € 500,-. Ik wil hier graag meer over weten.
 5. Nalaten
  Het is ook mogelijk om het HDI op te nemen in uw testament. U kunt dit doen door het HDI op te nemen als (mede-) erfgenaam waarbij wij dan (een deel van) uw nalatenschap Ook is het mogelijk om een legaat op te nemen in uw testament. Hierbij geeft u dan precies aan welk geldbedrag of (on)roerend goed u nalaat aan het HDI.
  Ik wil hier graag meer over weten.
 6. Start een actie
  U kunt het HDI steunen door zelf een actie te starten. Denk hierbij aan sponsorlopen, verkoopacties maar ook aan een donatiekistje tijdens verjaardagen, kerkdiensten of uitvaarten. Meer informatie hierover vindt u hier.

Schenkt u het HDI jaarlijks een bedrag van € 50,- of meer dan bent u Vriend van het HDI en ontvangt u onder meer een uitnodiging voor ons jaarlijks Vriendenconcert

Het is ook mogelijk om het HDI te steunen via verschillende online donatieplatforms:

 • youbedo.com
  YouBeDo is een platform waarop u boeken kunt kopen. Van het aankoopbedrag komt 10% ten goede aan het HDI.
 • oceansole.nl
  Bij aanschaffing van een rubberen safaribeeld komt 15% ten goede aan het HDI. Hiervoor moet u in het opmerkingenveld wel het HDI vermelden.
 • sponsorkliks.com:
  Bij elke aankoop die via Sponsorkliks wordt gedaan steunt u gratis het goede doel. Het platform biedt toegang tot zeer veel webwinkels, waaronder Albert Heijn, Zalando en Booking.com. Het verschilt per winkel hoeveel procent van uw aankoop wordt gedoneerd aan het HDI.

Het incasseren van giften gebeurd op de 1e van de maand.

Ja, uw gift is aftrekbaar. Het HDI is een zogenaamde ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dat betekent dat donaties aan het HDI onder bepaalde omstandigheden fiscaal aftrekbaar

NL05 TRIO 0254 3066 91 t.n.v. Stichting Helen Dowling Instituut.

De BIC-code van het HDI is: TRIONL24.

Het RSIN- of fiscaal nummer van het HDI is: 007188742.

Ja, u kunt het HDI ook vanuit het buitenland steunen.
U heeft hiervoor de volgende gegevens nodig:

 • IBAN: NL05 TRIO 0254 3066 91
 • BIC: TRIONL24
 • Tenaamstelling: Stichting Helen Dowling Instituut

Als u de hoogte van uw gift wilt aanpassen of als u uw maandelijkse of jaarlijkse incasso wilt stopzetten neem dan contact op met onze afdeling fondsenwerving via sponsoring@hdi.nl of bel naar 030 252 50 43.

Onze zorg wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Echter, de hoge kwaliteit die wij bieden kost meer dan we van de zorgverzekeraars ontvangen. Per jaar komen wij ongeveer €300.000 te kort om onze zorg voort te kunnen zetten. Voor uitbreiding, nieuwe projecten, innovaties en groot onderhoud komt daar nog een aanzienlijk bedrag bij. Iedere euro draagt bij aan de psychologische zorg voor mensen die getroffen worden door kanker. Zonder financiële steun van derden, kunnen wij ons belangrijke werk niet blijven doen. Voor meer informatie over het Helen Dowling Instituut en de wijze waarop geld besteed wordt, verwijzen we graag naar ons jaarverslag.

Doneert u liever aan een concreet project op het gebied van scholing of onderzoek? Neem dan contact op met onze fondsenwerver. Zij bespreken graag de mogelijkheden met u.

Mail naar sponsoring@hdi.nl en uw vraag wordt zo snel mogelijk beantwoord.